Taukovihko

Miksi kansanedustajaa kiinnostaa koululaisten sukupuoli ja seksuaalisuus?

Yle uutisoi tänään kansanedustaja Antero Laukkasen tehneen kantelun oikeuskanslerille opetushallituksen uudesta tasa-arvo-oppaasta. Ylen uutisen mukaan Laukkanen kertoo oppaan hämärtävän oppilaiden käsityksiä sukupuolten eroista ja johtavan oppilaiden seksuaaliseen häirintään.

Uutisessa kerrotaan Laukkasen myös olevan huolissaan siitä, että opettajan oma seksuaalisuus vaikuttaa oppilaisiin haitallisesti.

Totean heti tähän alkuun kansanedustajan kantelun olevan täyttä roskaa, jottei se jää kenellekään epäselväksi. Kantelu pohjautuu Laukkasen omaan henkilökohtaiseen näkemykseen sukupuolisuudesta, seksuaalisuudesta ja tasa-arvosta eikä sillä ole mitään tekemistä esimerkiksi Suomen lain kanssa, vaikka hän näin yrittää väittää. En tiedä kumpuaako Laukkasen kiinnostus koululaisten ja opiskelijoiden seksuaalisuuteen jostain kristillisestä fundamentalismista, joka usein tällainen tekijä on.

Valitettavasti en tiedä, mistä pääsisin lukemaan kantelun kokonaisuudessaan, joten joudun tyytymään Ylen uutisessa annettuihin perusteluihin.

 

1) Laukkasen mielestä opas horjuttaa tasa-arvo- ja  -yhdenvertaisuuslakeja, joiden lähtökohtana on kaksi sukupuolta, miehet ja naiset.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta lukee seuraavaa

5 § (30.12.2014/1329)

Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa

Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

5 a § (30.12.2014/1329)

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:

1) selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta;

2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi;

3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

 

Laissa lukee selkeästi, että oppilaitoksen ja opetuksen järjestäjän on tehtävä tasa-arvosuunnitelma. Koko opas on tehty siksi, jotta oppilaitoksilla olisi työkaluja tähän. Mitä tulee oppaan sisältämään käsitykseen sukupuolen moninaisuudesta, myös meidän lakimme tuntee esimerkiksi transseksuaalisuuden, josta on olemassa Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten

Näin ollen, koska meidän lakimme tuntee mies- ja naissukupuolen lisäksi transseksuaalin käsitteen on kansanedustajan väite invalidi lain naisten ja miesten tasa-arvosta kohdalla.

Mitä tulee yhdenvertaisuuslakiin siinä edustaja on vielä enemmän pihalla. Laissa nimittäin lukee seuraavasti.

Yhdenvertaisuuslaki

3 luku

Syrjinnän ja vastatoimien kiellot

8 §

Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Ketään ei siis saa syrjiä minkään näiden perusteella tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Muu syy voi olla esimerkiksi kokemus jostain muusta sukupuolisuudesta kuin mieheydestä tai naiseudesta.

 

2) Laukkasen mielestä Opetushallitus on nyt hämärtämässä selkeää sukupuolijakoa kertomalla oppaassa, että jako ei olekaan näin selkeä. Oppaassa sanotaan, että sukupuoli onkin moninainen käsite.

Esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan parlamentti ovat antaneet päätöslauselmat, joissa tuetaan ja hyväksytään transseksuaalisuus ja erilaiset seksuaali-identiteetit osaksi loukkaamattomia ihmisoikeuksia. Suomi on myös allekirjoittanut esimerkiksi molemmat näistä päätöslauselmista.

Laukkasen omassa päässä esiintyvät sukupuolen kaksi määritelmää eivät tee niistä laillisesti sitovia, kuten jo aiemmin mainitsin esimerkiksi asetuksessa transseksuaalisuudesta.

Samainen asetus on muuten sellainen, että esimerkiksi YK:n kidutuksen vastainen toimielin on paheksunut sen muotoa, jossa transseksuaalin halutessa muuttaa sukupuoltansa biologisesti tulee tämän hankkia sterilointi.

 

3) Laukkasen mielestä oppaassa olisi pikemminkin pitänyt keskittyä poikien huonompaan koulumenestykseen.

Seuraavat lainaukset ovat oppaan sivuilta

Suosiiko peruskoulu tyttöjä?

Ymmärretäänkö peruskoulussa tyttöjen ja poikien kypsymisen eritahtisuutta
ja osataanko se ottaa huomioon opetuksen järjestämisessä ja työtavoissa?

Sosiaalistuvatko pojat peruskoulussa ”vapaamatkustajuuteen”, kun heitä
ei kannusteta ponnistelemaan tai he syystä tai toisesta eivät opi ponnistelemaan?

Miten pojat voisivat olla sekä hyväksyttyjä poikaporukassa että ahkeria ja
menestyviä oppilaita?

Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia opinnoissa.

Käyttäytymiseen liitetään usein myös sukupuolisia stereotypioita, kuten ”vilkkaat
pojat” tai ”hiljaiset tytöt”.

Oppiaineiden välillä on kuitenkin eroja: pojilta vaaditaan enemmän osaamista
matematiikassa ja tytöiltä äidinkielessä, jotta he saavat saman arvosanan

Oppilaan sukupuoli ei saa vaikuttaa arviointiin.

Oppaassa siis käsitellään asiaa melko paljonkin sekä pohdinnan että myös konkreettisten suunnitelmatyökalujen kannalta. Valitettavasti edustaja Laukkanen ei ole vaivautunut ilmeisesti joko lukemaan oppaasta muuta kuin seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kohdat tai tietoisesti jättänyt huomiotta muut asiat.

 

4) Kansanedustaja Laukkasen mielestä Opetushallitus on valjastanut oppaalla itsensä eturyhmien ohjelman julistajaksi. Hänen mielestään kouluille pitäisi riittää se, mikä on oppilaan juridinen sukupuoli.

Kärjistettynä kansanedustajan mielestä siis voitaisiin koulussa jättää täysin huomiotta esimerkiksi kiusaaminen, jos se kohdistuisi oppilaan heteronormatiivin ulkopuolella olevaan seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiin?

Tässä jälleen lainaus oppaasta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että jokainen oppilas on ainutlaatuinen omana itsenään. Perusteet velvoittavat antamaan tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Jokaiseen oppilaaseen tulee suhtautua yksilönä. Tämä edellyttää kunkin oppilaan erityispiirteiden ymmärtämistä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 käytetty käsite ”sukupuolen moninaisuus” pitää sisällään kaikki sukupuolet ja sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen ilmentämisen muodot (ks. Liite 1). Jokaisen ihmisen ja koulussa jokaisen oppilaan ja lapsen sukupuolikokemus on omanlaisensa.

Tässä kohtaa pitää huomioida, että kyseinen velvoite sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta tulee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, jossa se lukee osana perusopetuksen perustehtäviä eikä ole kyseisen tasa-arvo-oppaan omaa keksintöä. Laukkasen kritiikki siis menee täysin ohi, koska tasa-arvo-opas perustuu opetussuunnitelman perusteisiin.

 

5) Kun opettajia ohjataan huomioimaan sukupuolten kirjo, koulu syyllistyy Lukkasen ajattelun mukaan seksuaaliseen häirintään. Lapsi ei kansanedustajan mukaan voi kuulua sukupuolivähemmistöön, koska kehitys on vielä kesken.

Mitä?

Siis mitä?

Ensinnäkin kansanedustajalle menee tässä iloisesti sekaisin sukupuoli ja seksuaalisuus, jotka EIVÄT OLE SAMA ASIA. Kristillisessä fundamentalismissa toki seksuaalisuus ja sukupuoli ovat jonkinlainen rikkoutumaton liitto, mutta tosimaailmassa ei näin ole. Ehkäpä kyseessä onkin siis vaan lapsus ja kansanedustaja tarkoittaa, että sukupuolten kirjo huomioitaessa syyllistyy koulu Laukkasen mukaan sukupuoliseen häirintään.

Onneksi oppaassa onkin kirjoitettu asiasta.

Sukupuoleen perustuva häirintä on ei-toivottua käytöstä, joka liittyy sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Sukupuoleen perustuva häirintä ei ole luonteeltaan seksuaalista. Sukupuoleen perustuva häirintä voi olla esimerkiksi:

 

  • „„ halventavaa puhetta toisesta sukupuolesta
  • „„ sukupuolivähemmistöön kuuluvan leimaamista epänormaaliksi
  • „„ toisen ihmisen väheksyntää tai nöyryyttämistä sukupuolen perusteella
  • „„ työpaikka- tai koulukiusaamista silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Mihinhän kohtaan näistä menee kansanedustajan käsitys siitä, että muunsukupuolinen ei saisi kokea hyväksyntää omana itsenään? Veikkaisin tuota kakkoskohtaa itse.

Miksi koulun sitten pitää huomioida tällaista sukupuolten kirjoa, joka Laukkasen mielestä on häirintää? Tehdäänkö se ei-toivottuna käytöksenä ja tarkoituksena kiusata vai onko kyseessä jotain muuta? Oppaassa lukee seuraavasti.

Kun oppilas ilmaisee sukupuoltaan epätyypillisesti, on tärkeää, että hänen kokemustaan arvostetaan, tuetaan ja mahdolliseen kiusaamiseen puututaan. Oppilaan sukupuolen ilmaisua arvostavalla kohtaamisella ja kasvatuksella on myönteinen vaikutus aikuisuuteen asti. Kun lasta on arvostettu omana itsenään, on hänellä aikuisiässä vähemmän mielenterveyden ongelmia sekä päihteiden käyttöä kuin niillä, joiden sukupuolen kokemusta ja ilmaisua on yritetty muuttaa.

Tarkoituksena ei siis olekaan ehkäistä mahdollista häirintää, kiusaamista ja muita lieveilmiöitä ja tukea lasta hänen omana itsenään. Tämä ei täytä mitään sukupuolisen häirinnän kriteereistä. Sen sijaan kansanedustajan ahdas näkemys, jonka mukaan jokaisen lapsen tulee mahtua tytön tai pojan muottiin täyttää, kuten aiemmin ylhäällä jo todettiin.

 

6) Laukkanen visioi, että oppaan perusteella opettaja ryhtyy etsimään oppilaistaan sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia. Kun hän löytää sellaisen, hän syyllistyy seksuaaliseen häirintään, kantelussa perustellaan.

Laukkanen visioi jossain omissa korkeuksissaan. Missään oppaassa ei kerrota, että opettajan tulisi etsiä sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia. Opettajat eivät etsi erilaisia sukupuolivähemmistöjä, seksuaalivähemmistöjä tai muita vähemmistöjä oppilaistaan. Sen sijaan oppaan tarkoituksena on antaa työkaluja, jos opettaja kohtaa oppilaan, joka tuo asian esiin.

Laukkasen visiointi opettajissa kyttäämässä oppilaiden seksuaalisuutta on aivan yhtä sairasta kuin vaikkapa korkeassa julkisessa luottamustoimessa olevan henkilön kiinnostus kytätä ja korjata lasten ja nuorten sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiä.

 

7) Kristillisdemokraattien kansanedustaja epäilee lisäksi, että opettajan omalla seksuaalisella suuntautumisella ja kokemuksella on vaikutusta oppilaan kokemaan sukupuoliseen suuntautumiseen.

Kansanedustaja voi epäillä ihan mitä haluaa. Minun seksuaalisuuteni ei kuulu oppilailleni pätkän vertaa. Lisäksi jää epäselväksi tarkoittaako kansanedustaja tässä ihan yleisesti seksuaalisuutta vai jotain kieroutunutta ja poikkeavaa seksuaalista suuntautumista, kuten... homoseksuaalisuutta. Ehkäpä edustajan mielestä ylipäänsä ihmisen seksuaalisuus on niin kieroutunutta ja perverssiä, että vain nuhteeton, neitseellinen ja naimaton opettaja voi opettaa pieniä yhteisiä lapsiamme heidän tahraantumattaan ällöttävään omaan identiteettiin ja sen mahdollisiin moninaisuuksiin.

 

 

Lopuksi voitaisiin todeta muutama erillinen pointti.

 

Kansanedustaja sekoittaa jatkuvasti seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit toisiinsa. Hänen ajatusmaailmassaan eivät merkitse YK:n, Euroopan parlamentin, Suomen lain, perusopetuksen opetussuunnitelman tai muiden määritelmät sukupuolen moninaisuudesta. Hänen maailmassaan on olemassa miehiä ja naisia, koska näin lukee kokoelmassa kirjoituksia tuhansien vuosien takaa. Hänen maailmassaan mies ja nainen ovat myös seksuaaliasetukset.

Kansanedustaja ei ole joko lukenut lakeja ja asetuksia, tasa-arvo-opasta eikä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tai tarkoituksella tulkitsee niitä kieroutuneesti. Hän väittää koulujen mahdollisesti oppaan takia syyllistyvä häirintään, mutta itse tuomitsee lasten ja nuorten kokemukset muista kuin cis-sukupuolisuudesta. Hän tekee tämän kansanedustajana, lainsäätäjänä ja julkisena toimijana. Minkä viestin se antaa nuorelle tai lapsella tämän omasta kokemuksesta?

Palaan takaisin alkuperäiseen argumenttiini. Kansanedustajan tekemä kantelu on roskaa ja se halventaa sekä oikeuskanslerin työtä ja kansanedustuslaitoksen arvovaltaa. Toivon oikeuskanslerin päätöksen olevan sellainen, joka tuo selkeästi esiin paheksuntansa kantelun tekijän pahansuopaa toimintaa kohtaan.

 

Vastustan tiukasti tällaista toimintaa ja pidän kansanedustajan kantelua umpimielisenä ja pahantahtoisena.

 

Lähteet:

Ylen uutinen:

http://yle.fi/uutiset/opetushallituksen_opas_johti_kanteluun__transihmis...

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Yhdenvertaisuuslaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053

Tasa-arvotyö on taitolaji - tasa-arvo-opas

http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä YK:ssa

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+...

LGBT-oikeudet YK:ssa (englanniksi, mm. päätöslauselmien perusteita)

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_at_the_United_Nations#Joint_st...

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (194 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Laukkasella on hyvinkin terveet ja järkevät näkemykset.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Näin sitä kumotaan argumentit oikein kelpo ennakkoluulolla.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Muistan omat peruskouluaikani ja tiedän myös opetusministeriön kaavailut.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #3

Subjektiivinen kokemus vuosikymmenten takaa ja näytötön spekulointi ovat vallan verrattomia voimavaroja.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #4

Tässä asiayhteydessä joudumme pakosta käyttämään jollakin tavalla subjektiivista kokemusta. Minä käytän omaani ja sinä ns. tieteellistä hölynpölyä. Itse uskon olevani oikeassa. Minun tukenani on ainakin 100 vuoden kokemus.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #5

Oma uskomus oikeassa olosta on suorastaan pettämätön tapa ohittaa faktat. Pinnalliset ja perustelemattomat väitteet suorastaan ylivertaisia samassa asiassa.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #6

Kyse ei ole mistään perustelemattomista väitteistä, vaan kulttuurisesta itseymmärryksestä, johon sinä olet näköjään täysin kykenemätön!

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #7

Tieteellisen termin käyttäminen tehosteena on erinomaisen hyvä tapa toimia, vaikka sillä ei olisi mitään yhtymäkohtaa itse asiaan. Muista aina lopuksi hyökätä yksilöä kohtaan perustelematta sen kummemmin.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #8

Jos kulttuurinen itseymmärrys puuttuu, on aika vaikeaa jatkaa keskustelua. Olet varmaan tänne tipahtanut jostain avaruusaluksesta?

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #9

Ennakkoluuloisen ja perustelluista argumenteista täysin puutteellisen huutelun kutsuminen keskusteluksi on varma tapa saada itsensä johtoasemaan missä tahansa dialogissa.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #10

Ainoastaan kaksi sukupuolta voi lisääntyä keskenään muut ovat sitten siltä ja väliltä.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #12

Aiheen vaihtaminen täysin sivuraiteille on omiaan lisäämään uskottavuutta.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #14

Tästähän on kuitenkin perimältään kysymys: Väitetystä sukupuolten äärimmäisestä kirjosta, jota yritetään tuputtaa joka lävestä!

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #22

Jänkkääminen sivuraiteen asiasta johtaa lopulta varmasti siihen, että vastapuoli myöntää kaikki väitteesi oikeiksi. Jatkuva asian toistaminen ilman perusteita tai syitä suorastaan huutaa suosionosoituksia.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #14

Ai miten niin sivuraiteille? Tekstistäsi ote:

" 2) Laukkasen mielestä Opetushallitus on nyt hämärtämässä selkeää sukupuolijakoa kertomalla oppaassa, että jako ei olekaan näin selkeä. Oppaassa sanotaan, että sukupuoli onkin moninainen käsite."

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki Vastaus kommenttiin #8

"Muista aina lopuksi hyökätä yksilöä kohtaan perustelematta sen kummemmin." Näinhän sinä, vihreä Kilpiäinen, näytät systemaattisesti tekevän. Sivistyneempi tapa olisi perustella kantansa asiallisesti eikä vihapuheella.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #126

Roskaa.

Keskustelen kenen kanssa tahansa, joka kykenee antamaan järkeviä kommentteja tai ylipäänsä pysymään asiassa. Typeriä ja toistuvia mutujuttuja en jaksa kommentoida.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #7

Kulttuuriko määrää sukupuolen?

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki Vastaus kommenttiin #4

Kuuden suomalaisen yliopiston yhteisellä nettisivulla kerrotaan sukupuolista näin:
"Ihmisellä on kromosomimäärältään kahdentyyppisiä soluja: sukupuolisoluja ja somaattisia soluja. Sukupuolisoluissa on 22 autosomaalista kromosomia (autosomia) ja yksi sukupuolikromosomi. Sukupuolikromosomeja on kaksi, jotka on nimetty termeillä X- ja Y-kromosomi. Sukupuolisolujen 23 kromosomia määrää yksinkertaisen eli haploidisen kromosomiston. Hedelmöityksessä kahden sukusolun yhdistyessä myös niiden kromosomisto yhdistyy muodostaen kaksinkertaisen eli diploidisen kromosomiston. Hedelmöittyneen munasolun sukupuolikromosomit määräävät kehittyvän yksilön sukupuolen siten, että kaksi X-kromosomia saa aikaan naisen ilmiasun, kun taas X,Y-kromosomisto johtaa miehen ilmiasuun... Kromosomien tarkka ja virheetön kopiointi ja siirto sukusoluissa on tärkeätä, sillä kromosomien virheellinen määrä aiheuttaa pääsääntöisesti vakavia kehityshäiriöitä. Useimmat kromosomipoikkeamat ovat tappavia ja johtavat raskauden keskeytymiseen, mutta osa poikkeamista mahdollistaa sikiön kehittymisen kehityshäiriöistä huolimatta."
Tieteen mukaan siis on olemassa naisia ja miehiä, joista joillakin harvoilla naisilla/miehillä on kehityshäiriöitä. Lapsia, joiden sukupuoli ei heti ole selvä, syntyy vain muutama vuosittain.
Varmuuden vuoksi: kehityshäiriö ei ole sukupuoli, nainen=sukupuoli, mies=sukupuoli, yhteensä siten kaksi sukupuolta.
Sukupuoli-identiteetti eli käsitys itsestä onkin sitten jokaisella omanlaisensa.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #127

Onko siis tarkoitus (vai tiedonpuutteesta syntynyt halu) muuttaa biologisia faktoja vai mielensisäisiä kokemuksia? Miten käy, jos sekoittaa keskenään imperialisanalyyttinen ja rekonstruktiivinen tiede keskenään? Entä yhteiskunnassa ihmiset, jotka eivät erota tieteen suuntauksia toisistaan? Mihin tämä tieteellinen sekasotku voi johtaa, jos ei tiedeyhteisö tee loppua tälle järjettömyydelle?

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Siksi on syytä kiinnostua mitä koululapsille opetetaan, koska he ovat tulevia päättäjiä. Mielipiteet muokkautuvat koulussa. On pidettävä selkeä ero niin sukupuoltenkin kuin oikean ja vääränkin kesken.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Vertaatko sukupuolia ja oikeaa ja väärää jotenkin samanlaisina analogioina?

Miten määrittelet oikean ja väärän? Filosofian moraalisten dilemmojen kautta? Lain kautta? Tunteiden tai raamatun kautta?

Oikean ja väärän ero voi olla aivan yhtä häilyvä kuin sukupuolen.

Käyttäjän JukkaMattsson kuva
Jukka Mattsson Vastaus kommenttiin #92

On turha spekuloida primäärisiä arvoja sekundäärisillä argumenteilla. Miten luulette maahanmuuttajien mukana rantautuvan ääri islamin oppien soveltuvan koulujemme naisten ja miesten väliseen tasa-arvoiseen opetukseen ja yhteiskunnallisiin tasa-arvotavoitteisiin?

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #131

Katohan saatiin yhtäkkiä Islam ja maahanmuuttajat keskusteluun...

Vaikkeivät siihen mitenkään liity.

Onnea Jukka!

Käyttäjän JukkaMattsson kuva
Jukka Mattsson Vastaus kommenttiin #134

Ai sinun mielestäsi Islam ei liity sukupuolien väliseen tasa-arvokeskusteluun?
Jatkat ilmeisesti samnkaltaista änkytystä kuin muittenkin kirjoittajien kanssa.

Niin... ja kiitos onnitteluista. Harva tiesikään että minulla oli syntymäpäivä.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #188

Joo ei liity tähän keskusteluun, kun kyse oli oph:n tekemästä tasa-arvo-oppaasta. Siellä tai Laukkasen kantelussa ei mainita kertaakaan islamia.

Kunhan vaan halusit tulla huutelemaan. Minä reagoin siihen juuri sillä vakavuudella, jonka se ansaitsee.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #92

Määritelläänkö sukupuoli yhteiskunnassa subjektiivisen kokemuksen kautta vai biologisen faktan kautta?

Mikäli tämä käsitys katoaa biologisesta faktasta subjektiiviseen kokemukseen, niin miten sitten määritelmä vaikkapa dissosiaatio identiteettihäiriöstä kärsivällä jolla on mies ja naispersoonallisuuksia? Kuinka monia erilaisia persoonallisuuksia kaikkiin virallisiin papereihin ja olemassaolon todellisuuteen tulee ilmoittaa? Sekin on mahdollista traumatisoituneella ihmisellä, että hän voi kokea olevansa koira mikäli on paennut lapsuuden todellisuutta koirien pariin. Mikä siis on se todellisuus mihin tulisi mielestäsi pyrkiä? Biologinen vai kokemuksellinen?

Ilkka Huotari

Tasa-arvolakihan jakaa ihmiset kahteen sukupuoleen kun lain nimikin on "Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta".

Lisäksi laki huomioi, että sukupuoli-identiteetti on eri asia: "Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä."

Lisäksi tästä voi saada sen käsityksen, että oppaan mukaan sukupuolia on useampi: "Oppaassa todetaan, että "jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä". Laukkasen mukaan muunsukupuolisuuden huomioon ottaminen rikkoo lakia." http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/410720-ka...

Laukkasella näyttäisi olevan ihan hyvät perusteet kantelulleen.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Tasa-arvolaki jakaa ihmiset kahteen juridiseen sukupuoleen. Oppaassa puhutaan siitä, että jokaisella on oikeus KOKEA olevansa muunsukupuolinen.

Ihmisen kokemusperäisyys ei ole tasa-arvolain mukaista toimintaa vaan kuuluu tasa-arvolain yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin.

Lisäksi laissa määritelmä oppilaitosten syrjinnästä lukee seuraavasti.

8 b § (15.4.2005/232)
Syrjintä oppilaitoksissa

Oppilaitoksen sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos henkilö asetetaan opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, opintosuoritusten arvioinnissa tai oppilaitoksen tai yhteisön muussa varsinaisessa toiminnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan taikka muutoin kohdellaan 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Tätä pykälää ei sovelleta perusopetuslaissa tarkoitettuihin opetuksen järjestäjiin ja kouluihin.

Näin ollen asia ei edes koske perusopetusta, jonka Laukkanen ottaa esiin perusteluna sille, että lapsi ei kehitysvaiheensa takia voi olla muunsukupuolinen.

Lyhyesti vielä

Lain määritelmät eivät tue Laukkasen kannetta tai käsitystä.
Oppilaan kokemuspohjaisuus ei kuulu lain piiriin.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuuluu sukupuolten moninaisuuden tiedostaminen ja tunnistaminen.

Näin ollen väitteesi on väärä. Laukkasen kantelulla ei ole pohjaa, kuten myös oikeuskansleri tulee toteamaan.

Ilkka Huotari

WTF is a muunsukupuolinen? Sellaista käsitettä ei ole olemassa. Sukupuolia on mies ja nainen, ja sukupuoli-identiteettejä voi olla jotain muita. Sanassa pitää esiintyä "identiteetti", joka erottaa sen siitä, että tarkoitetaan sukupuolia, joita on kaksi.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #15

Se että kokee olevansa muunsukupuolinen tarkoittaa että oma sukupuoli-identiteetti on jotain muuta kuin mies tai nainen.

Ei ole liian vaikea asia ymmärtää tuo, paitsi jos ihan tahallaan niin haluaa tehdä.

Käyttäjän JukkaMattsson kuva
Jukka Mattsson Vastaus kommenttiin #16

Ihan ymmärrettäväähan tuo on, mutta mihin vedätte rajan. Onko se mielestäsi hyväksyttävää jos henkilö haluaa olla jotain muuta kuin mies tai nainen?

Voithan kyllä heittäytyä ymmärtämättömäksi mitä kysyin tai tarkoitin...

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #132

On täysin hyväksyttävää, jos joku kokee olevansa jotain muuta kuin mies tai nainen.

Se on ihan sataprosenttisen hyväksyttävää.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #189

Näin sitä syöksytään sitä kuuluisaa kaltevaa pintaa oikein muna-asennossa.

En hyväksy, koska eläin ei voi olla samalla tavalla suostuvainen kuin kaksi tai useampi aikuista ihmistä keskenään.

Lisäisin sen verran, että sukupuolisuudella ja seksuaalisuudella ei välttämättä ole keskenään mitään tekemistä, vaikka sinä monien muiden tavoin näytät ne iloisesti sekoittavan.

Käyttäjän JukkaMattsson kuva
Jukka Mattsson Vastaus kommenttiin #190

Kiitos kommenteistasi. Olin ajatellut äänestäväni seuraavissa vaaleissa vihreitä mutta taidan antaa ääneni jollekin muulle puolueelle. Oli oikein hyvä että avasit silmäni jotta sain esimakua millaisia viisaita puolueessanne on.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #192
Risto Laine Vastaus kommenttiin #15

Samaa mieltä Huotarin kanssa. Identtiteeti ei ole sukupuoli ja sitä käytetään väärään tarkoitukseen, siis utopiseen harhaan. Koithan Kilpeläinen ryhdistäytyä ja tunnustaa tosiasiat.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #17

Onneksi sinun mielipiteesi ei ole minkäänlainen todistus yhtään mihinkään. Sukupuoli-identiteetti on ihan oikea asia ja sitä esimerkiksi tutkitaan HUS:n yksiköissä lääketieteellisenä tosiseikkana.

Joten mielipiteesi ei vastaa todellisuutta. Se on väärässä.

Risto Laine Vastaus kommenttiin #19

Ilmeisesti HUS myös tulee kertomaan mikä on se muu sukupuoli. Vai tyytyykö se vain kertomaan, että identtiteetti on ihmisen yksi persoonallinen ominaisuus.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #21

Kyllä HUS:lla on asiasta tarkempaakin tietoa, tässä alustusta sukupuolen variaatioista ja muunsukupuolisuuden diagnostiikasta :

http://bit.ly/294dIeQ

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Muun sukupuolen mahdollistava kategoria on harkittu lakisääteiseksi.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Kiitos. Pitääpi käydä ihan lukemassa erikseen.

edit: Jösses että menee edustajalla jatkuvasti sekaisin tuo sukupuoli ja seksuaalisuus. Lisäksi tekee aivan järkyttäviä spekulaatioita opettajan työstä ja ylenkatsoo kokonaan opettajan yksilönä ja oppilaat ja opiskelijat myös.

Järkyttävää lukemista, johon kansanedustaja on käyttänyt aivan liikaa aikaa. Hän on aivan liian kiinnostunut lasten ja opettajien seksuaalisuudesta.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Laukkanenkin sairastaa ns. saarakkalan tautia: "--ennen pitkää myös mittava hintalappu, kun koulujen ja muiden julkisten tilojen wc-, suihku- ja saunatilat muutetaan sukupuolineutraaleiksi."

Ja kas: loppulauseessa Laukkanen toivoo "--että saan vastata siassa mahdollisesti pyydettäviin selvityksiin." :-)

Käyttäjän ReinoRuusu kuva
Reino Ruusu

Stephen Colbertilla oli tuohon liittyen aika mainio sketsi. https://youtu.be/w38cLPaZ7nA

Timo Lehtonen

Pyydän vihreää opettajaa Timo Kilpiäistä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten määrittelet oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji” käytetyn sukupuoli-käsitteen?

Määritelmä tarkoittaa: käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus.
Esimerkiksi seuraava oppaassa esiintyvä teksti ei sovellu sukupuoli-käsitteen määritelmäksi: ”Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia.”

2. Mihin tosiasiaan perustuen mielestäsi
a) ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi (oppaan s. 67 ”…sukupuolia on enemmän kuin kaksi”)?
b) sukupuoli-käsite voi tarkoittaa kaikkia seuraavia: virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia (s. 66)?
c) ihmisen sukupuoli määrittyy biologian lisäksi sosialisaatiossa ja oppimisessa (s. 9)?
d) jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa (s. 13)? – ota huomioon, että omaa sukupuoltaan ei voi määritellä muuksi kuin se on syntymähetkellä.

3. Mitä sukupuolta sellaiset oppilaat edustaisivat, jotka eivät olisi tyttöjä eivätkä poikia?

4. Miten määrittelet käsitteet tyttö ja poika?

5. Minkälainen on lisääntymiseen liittyvien ominaisuuksien suhteen sellainen henkilö, joka ei edusta miessukupuolta eikä naissukupuolta, vaan kuuluu sukupuoleltaan epämääräiseen luokkaan ”muu”?

Timo Kilpiäinen, koska olet opettaja, niin sinun pitää osata vastata noihin kysymyksiin yhtälailla kuin muidenkin opettajien - onhan sinulla nyt käytettävissäsi apuna ko. teos ”TASA-ARVOTYÖ ON TAITOLAJI - Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa” http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_....

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

1. Sukupuoli on biologinen ja sosiaalinen kokonaisuus.

2. Perustan väitteeni esimerkiksi maailman terveysorganisaation WHO:n määritelmään sukupuolesta ja sukupuolisuudesta. Lisäksi vastaan lyhyesti typeriin yrityksiisi vääristellä oppaan tekstejä.

Tässä WHO:n sivu
http://www.who.int/genomics/gender/en/index1.html

a) Käytä koko sitaattia kun yritä vääristellä
"Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että
sukupuolia on enemmän kuin kaksi."

b) Koska Suomen kieli on köyhä sukupuolen kohdalla, johtuen osin siitä, että meillä on hyvin vahvasti sukupuoleton kieli verrattuna moniin muihin kieliin.

c) Näinhän se menee

d) Tämä on totta, jos määrittelee ihmisen yleisestikin vain sen kautta, minkälaiset lisääntymiselimet henkilöllä on. Jos taas elää tosimaailmassa väite siitä, että omaa sukupuolta ei voi määritellä on roskaa.

3. Irrelevantti kysymys, koska minä en määrittele toisten ihmisten sukupuolta. He tekevät sen itse näin halutessaan.

4. Tyttö on henkilö joka kokee olevansa tyttö ja vice versa.

5. Henkilö voi olla lisääntymisominaisuuksiltaan ihan mitä tahansa ja se ei silti välttämättä määrittele hänen kokemustaan omasta sukupuolestaan.

Kyllä minulla on oikein hyvät eväät vastata noihin kysymyksiin. Valitettavaa kannaltasi on se, että maailmankuvasi on niin juntattu ja ohut, että et kykene näkemään asioita muulta kantilta ja suoranaisesti halveksit ihmisten henkilökohtaista kokemusta omasta itsestään ja ominaisuuksistaan.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen

Jos sukupuoli on biologinen ja sosiaalinen kokonaisuus, niin silloinhan rajaat ulos subjektiivisen kokemuksen. Sanomasi perusteella sukupuoli ei ole subjektiivinen kokemus. Tieteellinen yhteitö on määritellyt sukupuolen biologisen perusteen mukaan ja tämä on sosiaalisessa yhteiskunnassamme määritelmäksi kelpaava ominaisuus. Sinun sanomassasi on ristiriita, jota et ehkä ole huomannut =)

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #150

Ei rajaa?
Miksei biologinen ja sosiaalinen kokonaisuus voisi olla subjektiivinen?

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #160
Bo-Axel Wilhelm Blomberg

Miksi keskustelussa tunnutaan käytettävän käsitettä 'sukupuoli' kattamaan useita erinäisiä asioita, sen sijaan, että puhuttaisiin spesifimmin esim. sosiaalisesta sukupuolesta/sukupuoli-identiteetistä ja fyysisestä/biologisesta sukupuolesta? Näiden sulauttaminen yhden 'sukupuoli' termin alle tuntuu sivusta seuraten aiheuttavan sekaannuksia. Kuten englanninkielessä on termit 'sex' ja 'gender'. En tunne/seuraa asiaa käsittelevää keskustelua Suomessa, lähinnä tein tämän huomion keskustelun/viestien selkeyden kannalta... argumentoidaanko sukupuoli-identiteetin, fyysisen sukupuolen vai molempien laajemman moninaisuuden puolesta.

edit. tässä ihan kenelle tahansa vielä lyhyt juttu erinäisistä tavanomaisista poikkeavista sukupuoli-identiteeteistä ja missä määrin näihin identiteetteihin liitettävät mielleyhtymät rajaavat/määrittävät ihmisten elämiä odotusten/käyttäytymisen suhteen: https://medium.com/matter/masculinity-means-7c11e2...

Timo Lehtonen

Nyt on aika muidenkin opettajien ja vanhempien älähtää ko. oppaan epäkohdista!
PITÄISIKÖ OPETTAJIEN JA VANHEMPIEN NYT ÄLÄHTÄÄ?
21.5.2016 00:00 Tuulikki Tepora
http://tuulikkitepora.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217...

Timo Lehtonen

Aiheeseen liittyvää luettavaa:

1 Gender-vallankumousta lietsotaan nyt avoimesti kouluihimme http://juhaahvio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217402-g...

2 Kansanedustaja: Miten ministeri perustelee sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi? http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2158...

3 Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on
- http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2154...
- http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushal...

4 Ihmisen sukupuolia on tasan kaksi (kirjelmä Opetushallitukselle 10.4.2016) http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetus...

5 Sukupuoli-sanan merkitystä ei voi muuttaa ajatukselliseksi (kirjelmä Opetushallitukselle 6.1.2016) http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetus...

6 Sukupuoli-sanaa käytetään väärin http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2078...

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Siinäpä loistava kokoelma tieteellistä kirjallisuutta tai tunnettujen kansainvälisten toimijoiden artikkeleita...

Eiku

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Huomaanko asenteessasi tiettyä ehdottomuutta? Siis ehdotonta luottamusta tiettyjen tahojen esittämiä lopullisia totuuksia kohtaan?

Minusta on kiinnostavampaa jos linkittää näkemyksiä ja perusteluja, jotka täytyy omia aivoja käyttäen arvioida, kuin esittää jonkin arvovaltaisen tahon näkemys tai julistus lopullisena, absoluuttisen totuutena. Koska se on "tieteellistä kirjallisuutta" tai "tunnettujen kansainvälisten toimijoiden artikkeleita."

Minusta tässä kaivataan nimenomaan kykyä ajatella omilla aivoilla, loogisesti ja johdonmukaisesti, kykyä perustella itse näkemyksensä ja määritellä käsite, jota tässä käytetään: "sukupuoli".

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #156

Olen huomannut, että toisinaan tai toisilta tahoilta esitetään "mies" ja "nainen" tietynlaisina perus-sukupuolina, joista poikkeavat (kokemuksensa perusteella) ovat sitten jotain "muuta" ("Muunsukupuolinen")

Toinen esillä ollut näkemys on sitten, että sukupuolia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, joten jakoa "miehiin" ja "naisiin" ei ole, ei voi eikä saa olla. Sukupuoli on ensisijaisesti kokemus.

Tällöin kuitenkin, jos sukupuolta ei voi mitenkään objektiivisesti ja eksaktisti todeta ja todentaa, katsoisin, että sitä ei ole oikeastaan olemassa. Eikä voi olla olemassa "saman sukupuolen välistä" suhdetta, liittoa tai ylipäätään mitään. Koska jos sukupuoli on ensisijaisesti kokemus, eikä sitä voi verrata miltään eksaktilta ja objektiiviselta pohjalta jonkun toisen kokemukseen "samaa sukupuolta" olevia ihmisiä ei voi olla.

Juridinen sukupuoli tulee myös tätä kautta ensinnäkin turhaksi ja toisekseen mahdottomaksi.

Koko sukupuoli käsite, ja se miten sitä on yhteiskunnassa käsitelty, on perustunut siihen, että sukupuoli on ensisijaisesti biologinen ja todettava ja todennettava ominaisuus. Ei voi olettaa, että sukupuoli käsitteenä säilyy ja että sitä voidaan käsitellä kuten tähän asti, jos sukupuoli katsotaan ensisijaisesti jokaisen omaksi kokemukseksi.

Miten oikeastaan edes tietää kokeeko olevansa "mies, nainen tai jotain muuta" Jos ei ole mitään mihin verrata? Koenko olevani nainen? Miten? Mistä sen voi tietää?

Yhteiskunta ei voi toimia miltään osin ensisijaisesti ihmisten kokemusten pohjalta. Siitä seuraa kaaos. Se voisi olla kyllä kiinnostava tosi-TV -ohjelma. Jos sitä voisi jostain avaruudesta seurata. Miten elämä ja yhteiskunta tuolta pohjalta ja noilla säännöillä toimii :)

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #157

Tämä koko keskustelu alkaa saada jo hauskoja käytäntöjä mielessäni. Miten sitten käy koulussa liikunnan? Tyttöjen liikunta, poikien liikunta, joidenkin muiden liikunta? :D

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #173

Sylttytehtaalla, Yhdysvalloissa, ollaan päästy jo niin pitkälle että myös miesten ja naisten väliset fyysiset erot esim. voimassa nähdään sosiaalisina konstruktioina.

Jos vain uskottaisiin että tytötkin voi työntää kuulaa yhtä pitkälle kuin pojat näin tapahtuisi.

70-luvun alussa eräässä koulussa tyttöjen liikunnanopettaja halusi 3-luokkalaisten pelaavan polttopalloa(salamapallo) tytöt vastaan pojat. Hän oli kiihkeä feministi.

Muutaman minuutin pelin jälkeen kauhuissaan kiljuvista tytöistä kolme itki ja yhdellä tuli verta, peli keskeytettiin. Oisko pitänyt ottaa yhteyttä lastensuojeluun?

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #173

Tiesithän, että opetussuunnitelman perusteissa ei ole tyttöjen tai poikien liikuntaa.

Siellä ei myöskään ole tyttöjen tai poikien matematiikkaa, uskontoa tai käsitöitä.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #175

Tiesithän että kuitenkin käytännössä he ovat tyttö ja poika ryhmissä.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #177

No näin kahdeksan vuotta alakouluissa opettaneena niin eivät ole. Eivät ole itse asiassa olleet yhdessäkään ryhmässä jota olen opettanut.

Yläkouluissa on olemassa varmasti enemmän näitä jakoja, mutta ei sielläkään kaikkialla. Lukiossa ainakin meillä oli yhteiset kurssit; Samoin opettajankoulutuslaitoksella.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #178

Onpa jännä juttu, kun poikain liikuntatunneista tulee infoa niin kyllä niissä informoidaan erikseen wilmassa poikien ja tyttöjen liikunnasta =)

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #184

No opetussuunnitelma ei edelleenkään sellaista tunne ja kuten sanoin niin itse en ole yhtään sellaista ryhmää opettanut.

En sanonut ettei niitä ole. Sanoin, että yläkoulussa niitä on enemmän.

Vähemmistössä ovat silti tyttöjen ja poikien erilliset liikuntatunnit. Mitä tulee siihen pitääkö niin olla niin mitään muuta käytännön syytä kuin pesutilat ei siihen ole. Opetusuunnitelmassa on vain liikunnanopetuksen tavoitteet, ei tavoitteita eri sukupuolille ja opetuksen tulee pohjautua opsiin.

VALO ry. järjesti kyselyn urheilun asiantuntijoille tästä ja ehdottomasti suurin osa (63%) kannatti yhteisiä liikuntatunteja kun vain 28% kannatti erillisiä tunteja.

http://www.sport.fi/arvot-ja-vastuullisuus/reilu-p...

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #186

Käytännön syy se on pesutilatkin ja ihan jo wc:t, puhumattakaan fyysisestä eroavaisuudesta etenkin murrosikäisten osalta.

Missä ne tutkimukset joissa kysytään itse nuorilta mitä he tahtovat? Kannattaisi vakuuttavuuden vuoksi linkata useita tutkimuksia eikä vain yhtä, kun aloit tutkimuksia laittamaan. Tiesithän varmaankin että toisien tiedemiesten mielestä ilmasto lämpenee ja toisien kylmenee. Ihan vaan sillä että yhdellä 412 osallistujan tutkimuksella ei vielä mitään todisteta =)

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #178
Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #175

Pitäisikö olla? Kannatan valinnaisuutta tytöille ja pojille aina kun mahdollista.
Kuitenkin tässä sukupuolierojen häivyttämisesä ollaan menty liian pitkälle.

Yhdysvalloissa havahduttiin jokin aika siihen, että tähtitiede on liian miehinen tieteenala eikä kiinnosta naisia. Opetussuunnitelman sisältöä muutettiin "sosiaalisemmaksi", mitä se tähtitieteessä tarkoittaakaan. Lopputuloksena oli ettei nämä muutoksetkaan saaneet naisia kiinnostumaan ko. alasta yhtään sen enempään. Käteen jäi vain vesitetty opetus.

Ei tällainen edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa, se vain rapauttaa tässä tapauksessa akateemisen opetuksen tasoa.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #180

Sinulla on ihmeellisiä väitteitä, mutta ei koskaan yhden yhtäkään lähdettä.

Pistäpä vaikka tuohon tähtitiedeasiaan kelpo viitteet ja uskottavat artikkelit niin voidaan jatkaa keskustelua.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #181

Keskustelu lähdeviittein on vähän tylsää.

Voin kaivaa tuon yliopiston nimen kunhan ehdin.

Kun seuraa tapahtumia rapakon takana, niin voi todeta että tässä esittämäni väitteet eivät ole sieltä ihmeellisimmästä päästä.

Siinä vaiheessa kun meillä, vaikkapa kasvatustieteen opiskelijat luennolla seisovat ringissä, pitävät toisiaan kädestä, hiiaavat itseään ylös alas ja hokevat: "We haven't got anything else to lose than our chains!", ollaan ihmeellisen äärellä.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #182

Niin. On paljon kivempi keskustella kuvitelluin väittein ja perustella asioita mutulla, kun silloin voi väittää satuja tosiksi ja olettamuksia faktoiksi.

Jatketaan toki sitten, kun halut niin sitä tylsää lähdeviittein väritettyä keskustelua. Sitten voin vaikka kiinnostua tuosta viimeisestäkin kappaleesta.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Tietystä fundamentalistisesta uskonkäsityksestään ammentavat nostavat toisiaan (ja itseään) linkittämällä ristiin blogejaan "viitteeksi". Perinteinen tapa toimia.

Käyttäjän saraskari kuva
Marja Saraskari

Antero Jorma Laukkanen on suomalainen pastori, sosiaalineuvos ja poliitikko. Hän on ollut Uudenmaan vaalipiirin Suomen kristillisdemokraattien kansanedustaja vuodesta 2015 lähtien.

Jaahas.

"En tiedä kumpuaako Laukkasen kiinnostus koululaisten ja opiskelijoiden seksuaalisuuteen jostain kristillisestä fundamentalismista, joka usein tällainen tekijä on." -kirjoitat.
Toiveesta tulla äänestetyksi uudelleen eduskuntaan?

Koko aikuisikäni olen ihmetellyt näiden kristittyjen kiinnostusta seksuaalisuuteen. Siinä on jotakin luonnotonta ja ylimitoitettua. Ikään kuin tirkistelisivät muiden peiton alle.

Sama näiden perttien, ilkkojen ja ristojen kanssa: eikö se nyt riitä, että tuntee omat taipumuksensa. Missä tilanteessa tahansa.
Ihminen kun on älyllinen olento.

Ilkka Huotari

Riittää varmaan, mutta miten se tähän kanteluun liittyi?

Kantelulle on edelleen hyvät perusteet.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Kantelu koskee tasa-arvo lakia, joka ei koske perusopetusta, johon Laukkanen nojaa argumenttinsa.

Kantelu koskee yhdenvertaisuuslakia, johon sillä ei ole perusteita yhdenvertaisuuslain ottaessa huomioon kaikki ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet.

Viimeksi kun nämä kohdat näytettiin esille aloit mussuttamaan sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä ja jätit täysin huomiotta ne lain kirjaimet, joihin ensin yritit itsekin vedota.

Olet edelleen täysin väärässä.

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #46

#46
Etpä vastannut Ilkka Huotarin #25 sinulle esittämiin. Olivatko liian vaikeita.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #50

Kyseinen ihminen hyväksyy vain sellaisen vastauksen, joka on täysin hänen oman ideologiansa mukainen. Kaiken muun hän ohittaa tietoisesti ja tarkoituksellisesti.

Kysymyksissä sinänsä ei ollut mitään vaikeaa. Voin niihin toki käydä vastaamassa, jos ei muuten niin jotta näet miten homma toimii. Toki uskon, että olet tämän tiennyt jo kirjoittaessasi omaa kommenttiasi.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #71

Puhut nyt totta! Näinhän juuri teet oman ristiriitaisen viestisi mukaisesti =) Tiede ja yhteiskunnanluoma todellisuus ei riitä sinulle, vaan luot mielelläsi omat uudet säännöt yhteiskuntaan (koettaen häivyttää tieteelliset todellisuudet, tuodaksesi oman uuden näkökulman). Aivan niinkuin jokainen omia arvojaan kantava tekee, niin myös teet sinäkin. Et ole ihmistä kummallisempi, et ateistia tai uskovaista. Pidät kuitenkin muita itseäsi tyhmempänä luullen että ristiriitaisia argumentteja ei huomattaisi tai muiden kommentit olisivat omaasi tyhmemmät.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kunnon positivistisilla tutkimuksilla (sekuntikelloilla siis mitaten) on todennettu, että voimakkaan vakaumukselliset ihmiset katsovat eniten internetin aikuisviihdettä. Usein jopa addiktioon yltyvässä määrin.

Uskonnon kehyskertomus kirjaimellisesti tulkittuna lienee keinotekoisuudessaan ahdas ja puutteellinen...

Käyttäjän saraskari kuva
Marja Saraskari

Miksi kansanedustajaa kiinnostaa koululaisten sukupuoli ja seksuaalisuus?
Tai Ilkka Huotaria. Miksi?

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Sukupuolifundamentaalikot ja uuden avioliittolain vastustajat eivät ole läpeensä pahoja ääriuskovia ja homovihaajia, he kokevat sukupuoliroolien ja avioliittoinstituution muuttumisen uhkana omalle maailmankuvalle ja identiteetille. Tämä kuvitteellinen uhkakuva saa järkevätkin ihmiset toimimaan tunteenomaisesti ja epärationaalisesti. Siksi tälläkin foorumilla käytävä juupas-eipäs-väittely ei tule ihan heti loppumaan.

Nämä henkilöt ovat usein seksuaalisesti konservatiivisimpia, avioituvat nuorena, saavat paljon lapsia ja noudattavat perinteisiä sukupuolirooleja, joissa miehet tienaavat elannon ja naiset toimivat kotirouvina.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Osuit asian ytimeen. Tosin järkevät ihmiset tietävät kuitenkin omat rajansa, joten näiden tunteenpurkajien järkevyyttä voi ainakin epäillä. Järkevyys toimii ainoastaan heidän omien premissiensä yhteydessä, jos silloinkaan. Heille ei kelpaa edes suora vastaus vaan senkin jälkeen aletaan hinkkaamaan seuraavalta kulmalta. Tietyn lajin ikiliikkuja, jota ei kannata pyörittää.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Tässä kohtaa tuli esiin se hyvin vastenmielinen ilmiö keskustelussa. Aletaan kertoa vastapuolen ominaisuuksista, ajatuksista ja motiiveista.

Se ei ole reilua, eikä se ole kypsää eikä asiallista keskustelua.
sillä
"Sukupuoli" ja "sukupuolirooli" ovat lisäksi eri asia. Ne sekoitetaan ennemmin siinä kun ne katsotaan samaksi asiaksi. Siten, että jos ulkoisesti naiselta näyttävä ei käyttäydy tai esiinny kuin perinteinen naisihminen, hän ei ole oikeasti nainen. Ja tätä kautta ehkä ei "koe" olevansa nainen.

Tässäkin on kiinnostava ristiriita. Mies- ja nais-käsitteet perustuvat perinteisille sukupolirooleille. Samoin kuin "sukupuolenkorjausleikkauksetkin".

Olli Nurmi

Nautin suuresti älykkäästä ja sarkastisesta humoristisesta kritiikistä. Mutta tämä oli aika tylsä. Suosittelen sen sijaan tutustumaan "I identify as an attack helicopter"-meemiin, joka on todella hyvää sarkasmia (ei suoranaisesti liity tähän asiaan tosin).

http://knowyourmeme.com/memes/i-sexually-identify-...

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Osalla kansanedustajista puuttuu ilmeisesti sisälukutaito ja Laukkanen kuuluu heihin. Tasa-arvolakiin saatiin vihdoin ja viimein maininta sukupuolivähemmistöistä ja syrjintäsuojasta. Kd oli siihen aikaan hallituksessa hyväksymässä lakimuutosta.

Opetushallitus toteuttaa lain kirjainta ja jalkauttaa sen koulumaailmaan. Miksi näin ei saisi tehdä?

Tietääköhän Laukkanen muuten, kiertääkö maapallo aurinkoa vai päinvastoin. Galileo Galilein aikaan kristityiltä meni sata vuotta omaksua asia.

Risto Laine

Tuo on ihan asiaa, mutta varmaan Laz on samaa mieltä että ihminen on nisäkäslaji. Mikäli olet asiasta erimieltä, niin anna havaintoon perustuva näyttö, miltä tämä mystinen muu sukupuoli näyttää.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Kysymys lienee ennemmin siitä, miltä se tuntuu. Ja sitä ulkopuolisen on mahdoton ymmärtää.

Jos kävit Pride-tapahtumissa, niin sieltä voi tehdä toki bongauksiakin siitä, miltä se näyttää. Se näyttää varsin monivivahteiselta.

Risto Laine Vastaus kommenttiin #35

Laz! joku voi tuntea olevansa nainen, mutta fyysisesti on mies tai toisin päin. On sellaisiakin, joilla on molemmat sukupuolet, mutta mikä on tämä mystinen muu sukupuoli?.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama Vastaus kommenttiin #36

Voisit nyt kohteliaana miehenä sanoa edes toisen sukunimen oikein.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #36

Muunsukupuolisella tarkoitetaan henkilöä joka ei koe kummankaan vallitsevan binäärikäsityksen vaihtoehdon soveltuvan heille ollenkaan tai osittain. Ei ole syytä miksi heidät pitäisi binääriin pakottaa.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #64

Tuon voisi ymmärtää "sukupuoliroolien" pohjalta. Joku ei koe olevansa sellainen kuin mitä mieheltä/naiselta odotetaan ja miten oletetaan esiintyvän, pukeutuvan tai käyttäytyvän.

Tällöin voi ajatella olevansa mies tai nainen omalla tavallaan. Ja omana itsenään, ehkä jossain määrin eri tavalla kuin valtaosa tai se mitä ulkopuolelta odotetaan. Tällaisia irtiottoja perinteisistä mies- tai naiskäsityksistä on tehty läpi historian. Esim. Calamity Jane jne.

Tämä on järkevää ja johdonmukaista. Mutta kun useimmilla on selkeästi miehen tai naisen biologiset tuntomerkit, miksi määrittää sukupuolta itsessään mitenkään muuten? Joka tapauksessa nämä biologiset tuntomerkit ovat tosiasia ja ne ovat myös tunnistettavat.

Eikö ennemmin tulisi rohkaista ihmisiä, miehiä ja naisia, olemaan sellaisia kuin ovat ja haluavat olla, ja hyväksymään itsensä, myös fyysisesti. Jos taas ohjataan ja rohkaistaan leikkauttamaan itseään miehen tai naisen oloiseksi myös ulkoisesti, eikö silloinkin tunnusteta, että nämä biologiset ominaisuudet liittyvät juuri mieheyteen ja naiseuteen. Siitin on miehen ominaisuus, rinnat ja vagina naisen.

Sukupuolenkorjausleikkauksissa on tasan kaksi vaihtoehtoa: ulkoisesti mies leikkauttaa itsensä ulkoisesti naiseksi. Tai päinvastoin. Tässä tilanteessa niitä "muita" vaihtoehtoja ei ole. Eli tässä sukupuoli katsotaan siis kuitenkin biologiseksi ominaisuudeksi. Halutaan sitä sitten kirurgisesti muuttaa tai ei.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #159

Korjaan muutaman harhaluulosi.

Ensinnäkään, kaikki ihmiset jotka ovat jollain tavalla sukupuolibinärin ulkopuolella ja/tai transsukupuolisia, eivät tahdo korjausleikkauksia. Se on yksilön oma valinta. Kyse ei ole miehen muuttamisesta naiseksi tai päin vastoin, vaan yksilön ulkoisten piirteiden/elimien korjailu "vastaamaan omaa käsitystä" (vähän huono ilmaisu).

Biologiset lisääntymiselimet eivät implikoi mitään, eikä niiden perusteella voi tehdä muita olettamuksia kuin sen, että ollaankos sitä biologisesti kykeneviä tulemaan raskaaksi vai hedelmöittämään sukusolu.

Se nyt vaan sattuu olemaan evolutiivisesti tarkoituksellista, että suurin osa väestöstä on cis-heteromiehiä tai cis-heteronaisia, mutta jos joku ei ole, sen ei pitäisi olla ongelma.

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Viher-vasemmisto-ateisti-linjallahan ei syrjitä... "Asiallisen tiedon puu" Ateistin ajatushautomolle????

http://ateistinajatushautomo.blogspot.fi/2016/07/a...

Risto Laine

Aika mielenkiintoinen blogi. No täytyy todeta, että viimeisemmät diktaattorit ihmishistoriassa on tuottanut ateistisfilosofinen akatemia, ei kirkko.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

HEI TOI TOINEN TYYPPI JOKA AJATTELEE ERI TAVALLA KUIN MÄ TEKI JOTAIN TYPERÄÄ! NYT KAIKKI MITÄ MÄ TEEN ON IHAN OK!

Tämäkö on kärjistetysti siis argumenttisi?

Voin kertoa, että se on typerä ja väärässä.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen

Mikä oli oma argumenttisi kyseiseen linkkiin? Oliko oma argumenttisi järkevämpi ja oikeassa?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Melko koomista, kun kansanedustaja lainsäätäjänä ei tunne reilu vuosi sitten uudistuneen tasa-arvolain sisältöä ja sen asettamia velvoitteita oppilaitoksille :

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1260...

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1260...

Joka tapauksessa kantelun lopputuloshan on toki selvä - oikeuskansleri toteaa aikanaan oikeusohjeisiin tutustuttuaan kantelun aiheettomiksi.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Ja yhteiskunta eli kaikki me maksamme tästäkin järjettömyydestä...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kyllä, demokratialla on hintansa.

Toisaalta ymmärrän etenkin iäkkäiden ihmisten vaikeuden nähdä kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän olevan monella tasolla karkeaa ja perusteetonta luokittelua, kun tällaiseen mies/nais-jakoon on koko ikänsä sosiaalistettu.

Oikeuskanslerin joskus vuoden päästä antama ratkaisu tullee selkeyttämään käytäntöjä ja auttanee samalla mm. translain uudistamistyötä...

Risto Laine

Toivottavasti oikeuskansleri on hereillä ja haastaa valmiiksi pureskellut selitysmallit.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Oikeuskanslerin ratkaisut perustuvat lakeihin ja niiden tarkoitukseen - peruskoulun opettajille lähinnä toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisen aputyövälineeksi tarkoitettu opas "Tasa-arvotyö on taitolaji" on kirjoitettu nimenomaisesti tasa-arvolain velvoittamana ja lain tarkoitusta vastaavasti.

Tasa-arvolain virallinen ja vanhahtava nimi on toki "Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta", mutta jo sen lain tarkoituspykälästä käy ilmi lain kattavan kaikki muutkin sukupuolet. Ja tässä yhteydessä tokikin on muistutettava, että

"Sukupuoli
Sukupuoli on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien kokonaisuus. Fyysisestä näkökulmasta puhuessa tarkoitetaan esimerkiksi anatomiaa. Sukupuolen psyykkisellä ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen kokemusta, muun muassa sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolen sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen sosiaalisia merkityksiä, jotka vaihtelevat eri tilanteissa ja kulttuureissa. Jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa kokonaisuus."

Opas kiinnittää siis huomiota sukupuolen moninaisuuteen ja vastaavasti seksuaalisuuden moninaisuus huomioituisi erillisessä "Yhdenvertaisuustyö on taitolaji"-oppaassa.

Suomessahan sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää pyritään ehkäisemään tasa-arvolakia soveltamalla ja seksuaalivähemmistöjen syrjintää taas yhdenvertaisuuslain tulkinnalla...

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax Vastaus kommenttiin #45

Olin mukana lain valmistelutyöryhmässä. Pöydältämme laki lähti otsikolla "Laki sukupuolten tasa-arvosta".

Silloinen hallituksen jarrupuolue Kd vaati nimen palauttamista entiselleen. Vaa'ankieliasemaansa hyväksikäyttäen minimaalisen kannatuksen omaava jengi sai peukalonjälkensä näkyviin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #55

Niinpä niin.

Tiesin kyllä sinun olleen lakiuudistusta tehneessä työryhmässä mukana ja kertomasi perusteella voisin myös päätellä, että KD:n kansanedustajilla on varsin selkeä kuva tasa-arvolain kattavuudesta. Laukkasen kantelua voi siis pitää kierona julkisuustemppuna.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Toivottavasti YK:n kidutuksen vastaista toimielintä on informoitu Suomen oppilaitoksista.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Siitä vaan informoimaan, jos jotain tällaista tarvetta kokee. Muuten nokkeluudesta nolla pistettä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Enpä olisi arvannut, että blogisti todellakin on tyytyväinen nykyiseen asetukseen sterilisaatiopakosta transsukupuolisen henkilön sukupuolenvaihtoleikkauksen yhteydessä. Tällainen henkilö saattaa hyvinkin olla jonkin suomalaisen oppilaitoksen oppilas.

P.S. Blogikirjoitukseen ei kannata lisäillä liian nokkelia kuvioita, jos niiden takana ei ole valmis seisomaan.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #58

Hohhohh hehehheh...

Jos ei oikeasti pysty tuolta kontekstista lukemaan, mitä mieltä olen kyseisen asetuksen nykymuodosta niin se on ihan omaa tyhmyyttä eikä edes mitenkään tulkinnanvaraista.

Lisäksi kouluissa ei tapahtu translain mukaista hoitoa, sterilisaatiota tai hoitoonohjausta, joten siltäkin osin yrityksesi on vain ja ainoastaan typerä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #68

Olen havaitsevani vastauksessa niin tekonaurua kuin oppilaitoksissa opiskelevien transsukupuolisten oppilaiden väheksyntää.

Arvomaailmamme eivät kohtaa.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #110

Se oli todellakin vain ja ainoastaan tarkoitettu vähätteleväksi kommenttiasi kohtaan ja ilmaisemaan sitä kuinka typeränä kommenttiasi pidin.

Mikäli todella haluat tekstin jälkeen ajatella että väheksyn lasten ja nuorten tai aikuisten omaa sukupuoli-identiteettiä tai kokemuksiaan omasta sukupuolesta niin siitä vaan. Olet vain ja ainoastaan täysin väärässä.

Joten suoraan sanottuna. Älä jaksa jauhaa.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #112

Tästä aihepiiristä ei koskaan voi keskustella liikaa. Maailma ei todellakaan ole vielä valmis.

Mikäli se on mielestäsi "jauhamista" , olen todella pahoillani puolestasi.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Laukkasen kantelu tuskin johtaa mihinkään muuhun kuin siihen, että liityin eilen vihdoin setaan. Joka pilvellä hopeareunus.

Olli Nurmi

Laukkasen kantelu ampuu vähän ohi joka puolelta eikä se tule johtamaan mihinkään kun puurot ja vellit on kerta niin sekaisin.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä

Sukupuoli määritellään tieteellisesti niin, että naaras on se joka tuottaa hedelmöittyvää alkiota varten suuremman sukusolun. Tähän jakoon on hyvin painavat perusteet. Jakoa käytetään kaikille lajeille.

Jotta sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi, tulisi hedelmöityskykyisiä sukusoluja olla enemmän kuin kaksi, niitä ei ole.

Eikö lainsäädännön perustana tulisi olla paras tieto eli tieteellinen tieto ihmisestä. Ei esim. poliittisesti värittyneet tutkimukset joissa väitetään vasten parempaa tietoa sukupuolen olevan sosiaalinen konstruktio.

Koska yllä esittämäni on biologian perusperiaate, joka toivottavasti opetetaan myös biologian tunnilla. Kuinka hämmentyneitä nuoret ovat jos toisaalla opetetaan sukupuoli olevan enemmän, ja sen muotoutuvan sosiaalisesti.

Olli Nurmi

Englannin kielestä löytyvät sanat gender ja sex. Sanalla sex tarkoitetaan yksilön biologista sukupuolta, eli sitä kummat lisääntymiselimet henkilöltä löytyy. Tästäkin on välimuotoja, mutta se ei ole tämän kesksutelun kannalta kovin merkityksellistä.

Gender sanalla viitataan sukupuoleen abstraktina käsitteenä, joka koostuu henkilön omista tuntemuksista, ajatuksista sekä suhteesta ja tuntemuksista omaa fyysistä kehoaan kohtaan. Tämä on täysin yksilön oma asia, eikä ulkoisten tekijöiden määrittelemä fakta.

Kummankaan tiedon tallentaminen henkilöllisyystodistukseen tai väestöntietorekisteriin on mielestä kummallista. Lisäksi suomen kielestä ei löydy kummallekin sanalle kunnollisia vastineita, sillä sukupuoli-sana on riittämätön ja näin vääristää keskustelua.

"Koska yllä esittämäni on biologian perusperiaate, joka toivottavasti opetetaan myös biologian tunnilla. Kuinka hämmentyneitä nuoret ovat jos toisaalla opetetaan sukupuoli olevan enemmän, ja sen muotoutuvan sosiaalisesti."

Tarkoituksena ei ole hämmentää ketään, vaan lapsille edelleen opetetaan, että koiraan siittiö hedelmöittää naaraan munasolun ja näin syntyy jälkeläisiä. Se mihin tahdotaan kiinittää huomiota on lisääntymiselimistä johtuvat implikaatiot ja ns. "sosiaaliset pakot" joilla ei ole mitään perustaa. Lapsille ja nuorille tulee opettaa, että mikää tunne tai ajatus ei ole itsesään väärin ja he saavat olla juuri sellaisia kuin ovat.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

"Se mihin tahdotaan kiinittää huomiota on lisääntymiselimistä johtuvat implikaatiot ja ns. "sosiaaliset pakot" joilla ei ole mitään perustaa. Lapsille ja nuorille tulee opettaa, että mikää tunne tai ajatus ei ole itsesään väärin ja he saavat olla juuri sellaisia kuin ovat."

Ai että. Tämä. Kiitos :)

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #70

"Se mihin tahdotaan kiinittää huomiota on lisääntymiselimistä johtuvat implikaatiot ja ns. "sosiaaliset pakot" joilla ei ole mitään perustaa. Lapsille ja nuorille tulee opettaa, että mikää tunne tai ajatus ei ole itsesään väärin ja he saavat olla juuri sellaisia kuin ovat."

Tunteethan toisaalta voi olla miten vääriä tahansa. Kun anorektinen nuori katsoo peiliin hän tuntee olevansa lihava ja näkeekin lihavan ihmisen katsovan peilistä, tosiasiassa hän voi olla hengenvaarallisen aliravittu.

Ihmisellä voi olla vääristynyt kuva itsestä ja sen mukaiset tuntemukset.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #75

Vertaatko siis käsitystä omasta sukupuolisuudesta syömishäiriöihin?

Vai yritätkö vaan venyttää analogiaa niin pitkäksi kuin mahdollista toivoen, että se ei katkeaisi omaan typeryyteensä?

NAPS!

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #93

" Lapsille ja nuorille tulee opettaa, että mikää tunne tai ajatus ei ole itsesään väärin ja he saavat olla juuri sellaisia kuin ovat.""

Kommenttini tarkoittaa sitä, että kannattaa varmaan olla himan varovainen jos aikoo opettaa lapsille että mikään tunne ei olisi väärä. Tunne itsestä voi olla ääritapauksessa väärä jopa hengenvaarallisella tavalla kuten esimerkki osoittaa.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #96

Eli vertaat näitä asioita keskenään, koska kyseessä on ollut keskustelu oman sukupuoli-identiteetin tai sukupuolisuuden kokemuksesta.

Pidätkö sukupuoli-identiteetin kokemista jonain muuna kuin miehenä tai naisena samana kuin syömishäiriötä? Simppeli kysymys.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #98

En tietenkään, ei siinä ole kysymys syömishäiriöstä.

Lisää simmpeleitä kysymyksiä: miksi ristiinpukeutumista harjoittavia henkilöt, jotka kokevat taipumuksen häiritseväksi voidaan hoitaa lääkkeillä?

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #99

Ristiinpukeutumisella ja sukupuoli-identiteetillä ei ole välttämättä mitään tekemistä toistensa kanssa.

Sinullakin menee kuten Laukkasella nyt todella villisti sekaisin eri asiat.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #102

Sekaisin menee puurot ja vellit monella muullakin =)

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #98

Lasten ja nuorten auttavaan puhelimeen on tullut räjähdysmäisesti enenevässä määrin soittoja nuorilta, jotka eivät tiedä ovatko tyttöjä, poikia vai mitä.

Ei mikään ihme. Tällaisille nuorille jos sanoo, että "olet sitä mitä koet", se voi vain lisätä ahdistusta.

MITEN kukaan voi oikeastaan tietää miten "koetaan" olevansa tyttö, tai poika, mies tai nainen? Ja sitten annetaan "vaihtoehdoksi" vain epämääräinen "jotain muuta".

Tästä on lapsille ja nuorille vain ja ainoastaan vahinkoa. Hinta tulee olemaan kova.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #161

"Lasten ja nuorten auttavaan puhelimeen on tullut räjähdysmäisesti enenevässä määrin soittoja nuorilta, jotka eivät tiedä ovatko tyttöjä, poikia vai mitä.

Ei mikään ihme. Tällaisille nuorille jos sanoo, että "olet sitä mitä koet", se voi vain lisätä ahdistusta."

Lähdettä? Vai heititkö mutulla?

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #161

Ihan mielenkiinnosta, mikä on räjähdysmäisesti enenevässä määrin? Mihin auttavaan puhelimeen? Mistä tilastot?

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #161

Vanhempien tehtävä on opettaa lasta tuntemaan itseään. Ei jättää yksin ihmettelemään mitä hän on. Olet aivan oikeassa että jos sanotaan " Ole mitä koet olevasi" on kuin kasvatustehtävässä tapahtuisi heitteellejättö.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kahden sukupuolen järjestelmähän vakiintui tieteeseen vasta 1800-luvulla, jolloin alettiin pikkuhiljaa luopua Aristoteleen ja Galeinoksen yhden sukupuolen mallista - ja viimeisimpinä vuosikymmeninä luonnontieteitten alueelta saatavat tulokset alkavat vahvistaa sosiologisesti ilmiselvää käsitystä kahta useammasta sukupuolesta...

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä

Tiede on edistynyt Aristoteleen ja Galenoksen ajoista. Otatko esimerkin luonnontieteellisestä tuloksesta joka vahvistaa kahta useamman sukupuolen.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #76

"Otatko esimerkin luonnontieteellisestä tuloksesta joka vahvistaa kahta useamman sukupuolen."

"Biologin tai lääkärinkään on mahdotonta sanoa, miten sukupuoli tulisi määritellä. Se, mitä itse kokee on mielestäni paljon tärkeämpi asia kuin miten yhteiskunta tahtoo ihmisen luokitella." (Ekologian ja evoluutiobiologian professori Johanna Mappes.)

Kysy vaikka häneltä.

http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/paivi-ra...

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #79

"– Biologin tai lääkärinkään on mahdotonta sanoa, miten sukupuoli tulisi määritellä. Se, mitä itse kokee on mielestäni paljon tärkeämpi asia kuin miten yhteiskunta tahtoo ihmisen luokitella.

– Oikeastaan ainoa biologinen määritelmä sukupuolesta on, että naaras on yleensä se, joka tuottaa suuremmat sukusolut. Se on paras, mihin pystymme."

Näyttää olevan samaa mieltä kanssani. Poikkustapauksissa, mistä Mappes puhuu ei suinkaan ihmisistä yleensä, lääkärin on vaikea määritellä sukupuolta, onko henkilö silloin 3. sukupuoli vai sukupuoleton.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #81

Hyvä juttu, jos olette samaa mieltä siitä, että lääkärin tai biologin on mahdotonta sanoa miten sukupuoli pitäisi määritellä! Ja että sukusolumääritelmäkin pätee ainoastaan "yleensä".

En suosittele kutsumaan naisia tai tyttöjä naaraiksi, ellette ole varmasti samalla aaltopituudella.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #82

Kommenttini lainaus on Mappeksen artikkelista. Hänen mielestään joissain poikkeustapauksissa sukupuolen määrittäminen on vaikeaa.

Muutoinhan hän määrittelee sen niin kuin biologia, naaras on se joka tuottaa suuremman sukusolun, kaikilla lajeilla, kalat, linnut ja hyönteiset mukaan lukien.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #86

Kylläpä onnistuit ymmärtämään väärin! :D

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #87

Siinä tapauksessa hän on väärässä!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #76

Otan kyllä.

Miten selität tieteellisesti esimerkiksi hänet l. henkilön, joka syntymästään saakka on ollut nainen ja siitä huolimatta hän on myös kolmen lapsensa geneettinen isä :

http://marja-siskonblogi.blogspot.fi/

Biologisen sukupuolen variaatioista :

http://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Sukupuoli määritellään tieteellisesti niin, että naaras on se joka tuottaa hedelmöittyvää alkiota varten suuremman sukusolun."

Eikö arkielämä mene hankalaksi, jos vastaantulevien ihmisten sukupuolta ei saa selville muuten kuin tutkimalla, minkäkokoisia sukusoluja he tuottavat?

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä

""Sukupuoli määritellään tieteellisesti niin, että naaras on se joka tuottaa hedelmöittyvää alkiota varten suuremman sukusolun."

Eikö arkielämä mene hankalaksi, jos vastaantulevien ihmisten sukupuolta ei saa selville muuten kuin tutkimalla, minkäkokoisia sukusoluja he tuottavat?"

Arkielämä menisi hankalaksi jos tällaista määrittely pitäisi tehdä, onneksi ei tarvi. Naiset ja miehet erottaa varsin helposti, ja kun miehet eivät tuota munasoluja eivätkä naiset siittiöitä ongelmaa ei ole.

Tieteessä biologia menisi hankalaksi jos hedelmöityskykyisiä sukusoluja väitettäisiin olevan enemmän kuin kaksi.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #77

Eli perustat sukupuolimäärittelysi summittaiseen ulkonäköön? Tai tarvittaessa ehkä henkilöpapereihin? Veikkaanpa, että lasten kohdalla luotat vanhempien sanaan tai teet päätelmäsi vaatteiden ja kampauksen perusteella.

Ei kuulosta erityisen tieteelliseltä, eikä varsinkaan liity niihin mainittuihin sukusoluihin mitenkään.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #80

Hyvä niin, arkielämäni on arkielämään ja tieteellisillä määritelmillä on oma sijansa.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #83

Ja siihenhän mainittu, Laukkasen kammoksuma opas juuri tähtää: miten ihmiset tulevat arjessaan kivasti toimeen toisten ihmisten kanssa. Sukusoluja opas ei muistaakseni käsittele.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Ensinnäkin jakoa käytetään vain suvullisessa lisääntymisessä.

Lisäksi luonnossa ja biologisesti ero ei ole aina täysin selkeä koko eliön elämänkaaren ajan. Osa eliöistä voi esimerkiksi vaihtaa sukupuoltansa.

Jos biologialla haluaa rehvastella niin kannattaa ainakin sitten olla tarkkana väitteidensä kanssa.

Ihminen voi syntyä esimerkiksi intersukupuolisena, joka länsimaissa koetaan kehityshäiriöksi, mutta on myös kulttuureja, joissa se on kolmas sukupuoli. Näin ollen voidaan helposti todeta jo kulttuurisia tapoja tarkastelemalla ihmisen sukupuolen olevan osin sosiaalinen konstruktio.

Väitteesi on vaillinainen ja biologian opinnoissa ja opetussuunnitelmassa onneksi on muutakin kuin suvullinen lisääntyminen tai uros/naaras -asetelma.

Toki jos haluaa asettaa kaikki asiat maailmassa tasan kahteen jakoon niin silloin väitteesi on toimiva. Tosielämä vaan ei toimi niin edes rakkaassa biologiassa.

Käyttäjän MerjaErpolku kuva
Merja Eräpolku

Valitettavasti Ylen juttu kantelusta sisältää kyllä väärintulkintaa. Siksi suosittelen tutustumaan kantelutekstiin tästä linkistä: http://www.kd.fi/files/2016/07/Oikeuskanslerille-k...

Opetushallituksen oppaassa on mm. se kummallisuus, että sekoitetaan tasa-arvolain termit puhumalla, että sukupuolia on monta. Termejä sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti käytetään sekaisin, vaikka lainsäädäntömme ne erottaa toisistaan.

Sukupuolen ilmaisu tai koettu sukupuoli-identiteetti ei muuta sitä, mikä henkilön fyysisesti havaittava ja sotu-tunnuksestakin ilmenevä juridisesti vahvistettu sukupuoli on. Sukupuoli ei määrity sosialisaatiossa eikä oppimisessa. Myöskään sukupuolen juridista itsemääräämisoikeutta ei Suomen lainsäädännössä ole. Syntyessään fysiologisesti poikkeavat lapsetkin merkitään väestörekisteriin jompaankumpaan kahdesta sukupuolesta lääkärin ja vanhempien päätöksellä. Kolmatta tai useampia sukupuolikategorioita ei lainsäädäntö tunne ja myös transsukupuolisen henkilön uusi sukupuoli vahvistetaan joko mieheksi tai naiseksi.

Herää kysymys, mitä konkreettisia muutoksia koulujen opetussuunnitelmiin ja koulujen käytäntöihin ja kielenkäyttöön ajetaan. Ollaanko pyrkimässä pois käsitteistä tyttö ja poika, kokonaan sukupuolen mukaan jaetuista opetusryhmistä, sukupuolen mukaan jaetuista wc- ja suihkutiloista? Ollaanko esim. luopumassa liikunnassa tyttöjen ja poikien joukkueista/kilpailusarjoista? jne. jne. saako tulevaisuudessa edes puhua tytöistä ja pojista, äidistä ja isistä, tyttö- ja poikaystävistä ja käyttää muutoin sukupuoleen sidottuja ilmaisuja ihmisistä.

Onko siis tavoitteena, että kasvatuksessa ja opetuksessa siirrytään aikakauteen, jolloin lähtökohtana on kaiken heteronormatiivisuuden murentaminen ja se, että jo ennen pubertiteetin alkamista lapselle aletaan syöttää ajatusta siitä, että a) hänen on ”itse löydettävä” (mahdollisesti elämän aikana muuttuva/vaihtuva) ”sukupuolensa” ja b) löydettävä (samalla tavoin mahdollisesti muuttuva) seksuaalinen suuntauksensa? Tuota minä en ainakaan toivo. Lapsella ja nuorella on jo muutenkin riittävästi isoja kysymyksiä selvitettävänään.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Luin kantelutekstin eilen ja se sisältää aivan yhtä paljon sukupuolen ja seksuaalisuuden sekoittamista kuin Ylen uutinen antaa ymmärtää.

Opetushallituksen oppaassa perustellaan eri termien käyttö mm. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.

Laukkasen argumentit tasa-arvo lain kohdalla eivät päde perusopetukseen, joka erikseen irrotetaan lain syrjintää koskevasta kohdasta oppilaitosten kohdalla. Silti Laukkasen lapsen ja nuoren ikään ja kehittymättömyyteen liittyvät argumentit koskevat juuri perusopetusta.

Näin ollen Laukkasen väitteet eivät päde lain kohdalla.

Kysymyksiä voi herättää ihan rauhassa. Meillä on juuri tullut uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, josta voi käydä katsomassa, mihin koulut opetustaan pohjaavat.

Kaikkinainen tyttö- ja poika-käsitteistä pois siirtyminen jne. on typerää ja vainoharhaista höpinää, jolla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Sitäpaitsi suuressa osassa kouluja on ylipäänsä jo unisex-vessat, koska ne ovat yksittäisiä vessoja, joita käyttävät tytöt ja pojat. AARGH Apokalypsi on siis jo täällä.

Omat harhat eivät ole hyvä peruste millekään järkevälle keskustelulle. Sitten kun löydät vaikka yhdenkin sellaisen koulun opetussuunnitelman, jossa noita asioita halutaan tehdä niin voin ottaa väitteesi vakavasti. Nyt ne väitteet elävät vain ahdasmielisten ihmisten omissa päissä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"joita käyttävät tytöt ja pojat"

-------
Eli sinun näkemyksessäsi on yhä olemassa "tyttöjä" ja "poikia". Sukupuolia ei siis mielestäsi ole "yhtä paljon kuin ihmisiäkin", vaan sukupuoli on perustaltaan kaksijakoinen.

Hyvä. Pidetään mielessä. Jotkut ovat nimittäin vieneet tuota ajattelua vielä paljon pidemmälle.

Kiinnostavaa nähdä mitä seuraa siitä kuin nämä pidemmälle ajatelleet "sukupuoli on ensisijaisesti kokemus, ja sukupuolia on seitsemän miljartia"-ihmiset kohtaavat ne mielestään edistyksellisesti ajattelevat "sukupuoli voidaan jakaa edelleen tyttöihin ja poikiin, joiden lisäksi on niitä "muita" " -ihmiset. :)

Käyttäjän MerjaErpolku kuva
Merja Eräpolku

Mielestäni en ole ollenkaan vainoharhainen. Esimerkiksi OPH:n toteuttamassa kyselyssä taiteen perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen on esitetty vastaajalle vaihtoehdot:
Oppilaan sukupuoli: tyttö, poika, muu, en halua määritellä?
Tämä ei tokikaan ole ainoa esimerkki kupongista, jossa sukupuolivaihtoehtoja on useampia kahden juridisen sukupuolen sijaan.

Jossain ruotsinkielisessä koulussa Suomessa (oliko Kirkkonummella) on siirrytty hen-pronominin käyttöön. Esimerkiksi Ranskassa äitienpäivästä ollaan siirtymässä "vanhempainpäivään" ja äidistä ja isästä puhutaan yhä enemmän vain vanhempina.

Väestöliiton ohjeistus kouluille mm: https://vaestoliitto-fi.directo.fi/@Bin/5259624/Se...
"HETERONORMATIIVISUUDEN KUMOAMINEN. Opiskelijoiden seksuaalisesta suuntautumisesta ei tehdä oletuksia. Tyttöjen ei oleteta automaattisesti seurustelevan vain poikien kanssa ja toisin päin. Tyttö-/poikakaveri-sanojen sijaan puhutaan seurustelukumppaneista, rakkaista tai ihastuksista, jolloin kaikki kokevat asian koskevan myös heitä."

Tässä linkki alustukseen, joka on pidetty toukokuussa "AGORAn, JustEdin, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen sekä WeAll-tutkimushankeen järjestävät kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä seminaarissa, jossa tutkijat, opettajat, opiskelijat sekä kansalaisyhteiskunnan ja politiikan vaikuttajat kokoontuivat tarkastelemaan sitä, miten koulutuspolitiikassa, koulutuksen käytännöissä ja kulttuureissa voidaan kohdata sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta". Mm. kansanedustaja Jani Toivola on aktiivisesti jakanut tätä Elina Särkelän esitystä.

http://www.kriittisetpedagogit.fi/?p=211
"•Lopetetaan oppilaiden kutsuminen tytöiksi ja pojiksi
•Muodostetaan oppitunneilla istumajärjestys ja ryhmät sekä alakouluissa myös jonot muun perusteella kuin sukupuolen perusteella – tässä voi käyttää apuna esim. sähköistä reissuvihkoa
•Puretaan sukupuolen perusteella muodostetut opetusryhmät
•Tehdään koulun vessoista yksittäisiä ja jätetään ne merkitsemättä tytöt ja pojat -kyltein, kuten meidän yläkoulussa ja lukiossa on jo tehty
•Tarkastellaan yhteiskunnan ylläpitämiä normeja eli oletuksia siitä, millaisia ihmiset ovat – ja puretaan normia kahdesta sukupuolesta ja heteroseksuaalisuudesta
•Kunnioitetaan jokaisen oikeutta määritellä tai jättää määrittelemättä itse itsensä

Biologiassa
•Evoluutio: ominaisuuksissa muuntelua (koska muuntelun avulla lajit sopeutuvat paremmin ympäristöönsä). Moninaisuus sukupuolessa ja seksuaalisuudessa täysin luonnollista
•Todellisuus toista kuin oppikirjojen kaavakuvat ja kehityskaaret: rinnalla esimerkiksi Setan, Transtukipisteen, Trasekin ja Normit nurin! -hankkeen tuottamaa materiaalia
•Käsitteiden käytön ongelmallisuus vs. laaja käsitteiden käyttö kahden sukupuolen normin ja heteronormin purkamisessa
•Perinnöllisyystieteessä sukupuolen määräytymisen kohdalla puhun esimerkiksi naisista, miehistä, intersukupuolisista, transsukupuolisista ja muunsukupuolisista. Lisäksi biologisen sukupuolen rinnalla tuon esiin käsitteen sosiaalinen sukupuoli.
•Seksuaalisuuden kohdalla puhun yhtä lailla homo-, bi- kuin heteroseksuaalisuudestakin
•Matematiikan kollegaltani terveisiä, että hän rakentaa matematiikan laskuja normikriittisestä näkökulmasta, ja sateenkaariperheet ovat esimerkeissä aivan yhtä luonnollisia
Jokaisessa oppiaineessa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on mahdollista huomioida sekä suunnitellusti että tilanteissa, jotka koulupäivän aikana yllättäen tulevat eteen."

Eli monilla eri tavoilla eräillä tahoilla pyritään heteronormatiivisuuden purkamiseen ja biologisen sukupuolen "häivyttämiseen". Eikö feminismikin nykyisin ole lopettamassa itse itseään naisasia-aatteena, kun ajetaan (8 miljardin) sukupuolen moninaisuutta?

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Edelleenkin otan väitteesi siitä, että näitä oltaisiin tuomassa opetussuunnitelmiin vakavasti siinä kohtaa, kun näytät minulle sellaisia opetussuunnitelmia.

Mielipiteitä voi olla vaikka minkämoisia. Onhan meillä ihmisiä, jotka haluaisivat opettaa luomisoppia biologisena totuutena. Ei sitäkään silti opetussuunnitelmaan tuoda.

Mielipiteillä ja paneelikeskusteluilla on iso ero opetussuunnitelmiin ja käytänteisiin.

Olli Nurmi

Heteronormatiivisuus ja etenkin myrkyllinen maskuliinisuus ovat oikeasti vakavia juttua, joiden olemassaolo ja niiden pakottaminen etenkin lapsille ja nuorille saa aikaan paljon pahaa oloa.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä

"Heteronormatiivisuus ja etenkin myrkyllinen maskuliinisuus ovat oikeasti vakavia juttua, joiden olemassaolo ja niiden pakottaminen etenkin lapsille ja nuorille saa aikaan paljon pahaa oloa."

Kuin myös maskuliinisuuden pitämisen myrkyllisenä, suoranainen miesviha on pohjois-amerikan yliopisto kampuksilla niin yleistä että nuorten miesten itsemurhat ovat kääntyneet kasvuun.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #97

TIedätkö miksi niin iso osa nuorista miehistä syrjäytyy? Tiedätkö miksi nuorten miesten itsemurhariski on niin paljon suurempi kuin muiden ryhmien?

Kun koko näiden poikien lapsuus miehille hoetaan, että pojat eivät itke ja tunteiden näyttäminen, varsinkaan negatiivisten tunteiden, ei ole suotavaa, sillä pojat eivät tee niin. Naisten panemistasta ja homouden kamaluudesta puhutaan niin paljon, että naisia ei enää osaa lähestyä kuin seksi mielessä ja ystävyssuhteet toisten miesten kanssa kaatuvat siihen kun kukaan ei oiken tiedä mitä voi tehdä ja mistä puhua ettei vaan ole homoa nyt tämä. Näillä pojilla ei ole ketään joiden kanssa he voivat puhua oikeista itselleen tärkeistä asioista ja myöskin ongelmista mikä mieltä painavat. On olemassa paljon miehiä, joilla ei ole yhtään ystävää. Tämän tarinan ainut syyllinen on toksinen maskuliinisuus jota yhteiskunta opettaa kuin huomaamattaan.
Se ei ole miesvihaa vaan sen tosiasian tunnustaminen, että jos pahin asia mitä miehelle voi sanoa, on haukkua tätä neidiksi, niin siinä kohtaa kannattaa miettiä mitä yhteiskunta opettaa naisista.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #105

Suuri osa pojista syrjäytyy koska koulu on luotu tyttöjä varten.

Veikkaanpa että suomalainen mies lähestyy naista nykyään cool:immin kuin koskaan. Myös naiset lähestyvät miehiä seksi mielessään.

Monilta miehiltä puuttuu ystävä, syy voi olla kyllä maaltamuutto ja sitä kautta perheiden ja sukuverkostojen tuhoutuminen, suomalaisia on siirretty työn perässä pelkkinä sierainparina vuosikymmeniä. Tästä todisteena oli 70-luvun huippukorkeat itsemurhaluvut ruotsinsuomalaisten nuorten joukossa. Jopa presidentti Kekkonen joutui puuttumaan asiaan.

Nuori tekee itsemurhan, kun ei tunne itseään hyväksytyksi yhteisössä.

"Tämän tarinan ainut syyllinen on toksinen maskuliinisuus jota yhteiskunta opettaa kuin huomaamattaan."

Tämä kuulostaa vähän samalta kuin itsensä Belsebub viettelisi huomaamatta miehen käyttäen hyväkseen perisyntiä (toksinen maskuliinisuus). Toksinen maskuliinisuus voi siis tarkoittaa mitä vain, tästä aukeaa tie noitavainoihin.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #108

Toksinen eli myrkyllinen maskuliinisuus tarkoittaa miehiin yleensä yhdistettävien piirteiden negatiivista vaikutusta yksilön olotilaan.

Se tarkoittaa sitä, kun pojille opetetaan lapsesta asti, että tunteiden näyttäminen ei ole okei, ja että pojat eivät itke. Että poikien pitää lopettaa valittaminen ja "kasvattaa pallit". Väkivalta on okei jos tahtoo ilmaista kipua, mutta avun pyytäminen ei ole okei. Se tarkoittaa sitä kuvaa miehisyydestä, joka on myrkyllinen niin itselleen kuin muillekin. Kaikkea sitä, mistä sanotaan, että eivät miehe tee näin, tai miehet eivät ole kiinnostuneita.

Vaikka tämä asia ei ole Suomessa niin vakava, kuin esim. yhdysvalloissa, on se silti olemassa. On surullista, että valtaosa kouluampujista on juuri nuoria miehiä. Vaikka naiset kohtaavat nuoruudessaan samankaltaisia ongelmia ja mielen häiriöitä, eivät he tartu aseeseen ja ammu puolta koulua.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #116

Oikeesti, voi sanoa suoremminkin, että pahuus on miehissä, sehän se näiden pöpperöisten teoretisointien tarkoitus on.

"Se tarkoittaa sitä, kun pojille opetetaan lapsesta asti, että tunteiden näyttäminen ei ole okei, ja että pojat eivät itke. Että poikien pitää lopettaa valittaminen ja "kasvattaa pallit". Väkivalta on okei jos tahtoo ilmaista kipua, mutta avun pyytäminen ei ole okei. Se tarkoittaa sitä kuvaa miehisyydestä, joka on myrkyllinen niin itselleen kuin muillekin. Kaikkea sitä, mistä sanotaan, että eivät miehet tee näin, tai miehet eivät ole kiinnostuneita."

Ei vastaa mielestäni todellisuutta, näin miehiä ei kasvateta. Mies voi itkeä, mutta ei väärässä paikassa, silloin kun pitää tai voi toimia pitää toimia eikä itkeä. Mitä ihmettä itku voisi auttaa.

"Pallien kasvattamisesta": vuosia sitten työpaikkaani terrorisoi nainen. Eräs vanhempi nainen kuiskasi minulle kesken kiusaajan aiheuttamaan hässäkkää: "Jos minulla olisi pallit panisin hänet järjestykseen.". No, naisena hänellä ei ollut palleja, joten hän ei voinut tehdä mitään. Minä tein sen.
Oliko pallein olemassa olon kyseenalaistaminen toksista maskuliinisuutta vai kenties toksista feminiinisyyttä. Mitä mieltä itse olet?

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #122

Ai nyt olet kuitenkin hyväksynyt määritelmäni toksisesta maskuliinisuudesta?

En ole kiinnostunu siitä mitä mieltä sinä olet. Olen kiinnostunu lastemme etenkin nuorten poikien hyvinvoinnista.

"Mitä ihmettä itku voisi auttaa?" No yleensä se ei autakaan mitään, mutta on silti hyväksyttävä reaktio moneenkin asiaan.

Pallien olemassaolon kyseenalaistaminen oli erikoista käytöstä, sillä mitä tekemistä kivesten olemassaololla on sen kanssa, pystyykö ihminen laittamaan järjestykseen huonosti käyttäytyvän ihmisen.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #123

Noinkohan toksinen maskuliinisuus on sinun keksimäsi määritelmä. Eiköhän se tule sieltä rapakon takaan sylttytehtaalta. Noinkohan edes tiedät millaista aatetta olet edistämässä.

Minusta on tärkeää edistää poikien, tyttöjen ja kaikkien muidenkin miten tahansa määäriteltyjen lasten hyvinvointia.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #124

Oot nyt jankannut jo monen viestin verran, että tätä asiaa ei ole olemassa.
Olen kertonut sinulle useaan kertaan mitä tarkoitan kun puhun myrkyllisestä maskuliinisuudesta, mutta et joko hyväksy, että kertomiani asioita tapahtuu tai tahdot vängätä vain vänkäämisen vuoksi.

Tahdon edistää hyvinvointia, ja sitä, ettei ketään sorsita sen takia, ettei sovi vallitsevaan käsitykseen. Tahdon, ettei lapsia ja nuoria kohdella tyttöinä ja poikina sen mukaan mitä kenenkin käsitykseen niistä nyt sattuu olemaan. Lapsia ja nuoria tulee kohdella ihmisiä, joilla on yksilölliset mielipiteet ja mukavuusalueet sekä tavat ilmaista itseään ja olemassaoloaan. Jos tämä on mielestäsi ylitsepääsemättömän paha, niin olen pahoillani.

Miten itse ajattelisit edistäväsi poikien, tyttöjen ja kaikkien muidenkin hyvinvointia?

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #138

Myrkyllinen maskuliinisuus on käsitteenä miestä demonisoiva, ajattele nyt miltä kuulostaisi myrkyllinen juutalaisuus.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #141

Et ole näköjään vieläkään ymmärtänyt koko käsitettä. Myrkyllinen maskuliinisuus kun ei ole miesten itsensä vika, vaan yhteiskunnan joka indoktrinoi nämä käytösmallit ihmisiin.

Käyttäjän JouniKivel kuva
Jouni Kivelä Vastaus kommenttiin #138

Uskoisin kannattavani suvaitsevaisuutta siinä missä sinäkin. Ihmisten tuntemukset omasta seksuaalisuudestaan kuuluvat heidän yksityisyytensä piiriin.

Lasten ja nuorten hyvinvointia lähtisin parantamaan ottamalla koulussa laajemmin huomioon sukupuolten väliset suuret erot.

Miehet osoittavat statustaan laumassa tekojen kautta, siksi pojat tarvitsevat käytännön tietoja ja taitoja joilla valloittaa paikka auringon alla ja pitää se.

Tämä palvelisi tietysti myös tyttöjä.

Naiset osoittavat statustaan laumassa olemuksen kautta, he ovat paitsi kauniita heillä on merkkinä hyvistä henkisistä ominaisuuksista valkolakki, kymppejä todistuksessa ja akateeminen tutkinto. Mikä on esim. akateemisen tutkinnon substanssi työmarkkinoilla vaikkapa taidehistoriassa ei ole niin oleellista. Miehelle ko oppialan valinta voisi olla katastrofaalinen lisääntymismielessä.

Nythän näyttää että näitä ihmisen biologian perusperiaatteita pyritään kiistämään tai muuten vähättelemään. Tästä johtuen pojat turhautuvat ja jopa syrjäytyvät.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #138

Aivan. Oikea ja terve tie on hyväksyä ihmiset, lapset ja nuoret tyttöinä ja poikina, miehinä ja naisina OMALLA TAVALLAAN, ja omanlaisinaan sukupuolensa edustajina.

Sukupuoli ei ole sama asia kuin sukupuoliroolit.

Jos tyttö tai poika ei sovi vallitsevaan käsitykseen tytöstä tai pojasta, hän tarvitsee rohkaisua olla sellainen tyttö tai poika kuin on. Mutta edelleen hän on tyttö tai poika. Kolmatta tai useampaa vaihtoehtoa on turha tämän vuoksi kehittää.

Se ei auta yhtään ketään. Lisää vain ahdistusta.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #165

Mitä jos jollekin ei kertakaikkiaan sovi se, että hänellä on rinnat? Mitä jos se aiheuttaa ahdistusta ja kuvotusta?

Tottakai suurin osa tytöistä ja pojista kasvaa miehiksi ja naisiksi ja omaksuvat cissukupuolisen identiteetin. Näin ei kuitenkaan ole kaikilla.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Merja Eräpolku, kerropa kauhistelun sijaan miten tämän päivän lapsia ja nuoria sinun mielestäsi pitäisi kasvattaa ymmärtämään sosiaalisia sukupuolirooleja, -odotuksia, -oletuksia ja seksuaalisuutta? Esitetään se 'perinteinen' miehen/pojan ja naisen/tytön heteromalli normatiivisena ja kaikki muu on luonnottomuutta ja häiriötä tai aikanaan ohimenevää yksilöllisyyden ylikorostamista tai erikoisuuden tavoittelua? Edes puheen ja sanavalintojen tasolla ei heteronormin venettä saa keikuttaa?
......
Apropos koulun lomakkeet tms: niissä on jo aika kauan käytetty käsitettä huoltaja.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Oppaaseen tulisi lisätä myös, että kaikilla meillä on oikeus molempiin, kahta eri sukupuolta oleviin biologisiin vanhempiimme tasapuolisesti. Tämä on tärkeää yksilön identiteetin kehityksen kannalta.

On sanottu, että biologinen alkuperämme on yksi olennainen elementti eksistentiaalisessa identiteetissämme, jonka peruskysymys on "Kuka minä olen?". Tämä identiteetti alkaa kehittyä jo lapsuudessa ja jatkuu koko elinkaaren ajan. Käsityksemme omista biologisista vanhemmistamme vaikuttavat identiteettiimme. On yksilöllistä millaisia reittejä pitkin kehitämme identiteettiämme elämämme varrella. Jotkut kokevat että ehyen identiteetin saavuttaminen vaatii esimerkiksi sukupuolenvaihdoksen, kun taas toisille se vaatii yhteyden molempiin biologisiin vanhempiin ja muihin verisukulaisiin, osalle nimenomaan jo lapsuudesta alkaen. Monelle geneettisten siteiden merkitys nousee tärkeäksi vasta myöhemmällä iällä, tai kun itse saavat omia biologisia lapsia ja kokevat yhteyden lasten ja molempien biologisten vanhempien välillä.

Oppaan tulisi jollain tavalla viestittää että heidän, joilla on mahdollisuus valita puolisonsa tämän sukupuolesta riippumatta, ei olisi pahitteeksi huomioida molempien biologisten vanhempien tärkeyttä tulevan lapsensa/lapsiensa kannalta kumppania valitessaan. Heitä, joille tämä ei ole vaihtoehto, tulisi ohjata perustamaan apilaperheitä sen sijaan että käyttävät luovutettuja sukusoluja. Myös tulevien sukupolvien oikeudesta omaan identiteettiinsä on pidettävä huolta. Lisääntymiseen liittyvät eettiset pohdinnat siis myös ehdottomasti sisällytettävä opetukseen ja oppaan agendaan. Myös tällaisten asioiden käsittelemiseen on tarjottava oppilaille valmiudet.

Lisäksi oppaassa pitäisi tehdä selkeä ero käsitteiden "sukupuoli" ja "sukupuoli-identiteetti" välillä.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Missään ei tällaista oikeutta ole olemassa muutenkaan, joten en ymmärrä, miksi se pitäisi olla oppaassa.

Varmasti on aina parempi, mitä enemmän lapsella on rakastavia ja huolehtivia aikuisia ympärillään. Se ovatko nämä biologisia vanhempia, adoptiovanhempia, sateenkaari-, monikko-, uusio-, jne-perheitä; sillä ei ole merkitystä. Tärkeintä on, että lapsi kokee olevansa hyväksytty, rakastettu ja arvostettu omana itsenään.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Ai tarkoitatko ettei ihmisellä ole oikeutta biologisiin vanhempiinsa??

YK:n lapsen oikeuksien sopimus kyllä väittää muuta. Sen mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan "as far as possible". On selvää että tällä tarkoitetaan ensisijaisesti biologisia vanhempia. Minusta meidän tulisi ryhtyä asennekasvatuksen avulla varmistamaan että tämä oikeus toteutuisi nykyistä useammin.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #109

Jos olisin tarkoittanut ettei ihmisellä ole oikeutta biologisiin vanhempiinsa olisin kirjoittanut sen juuri noilla sanoilla.

Olen sitä mieltä, että lapsella on oikeus vanhempiin olivat he sitten biologisia tai vaikkapa adoptiovanhempia. Jos kerran kärjistää haluat niin onko adoptiovanhemmat jotenkin automaattisesti huonompia tai yksinhuoltajat suorastaan vaarallisia lapselle? Vastaan puolestasi. Ei tietenkään.

Mitä tulee tuohon lasten oikeuksien sopimukseen, jos se olisi ilmiselvää, että sillä tarkotettaisiin biologisia vanhempia se olisi siihen myös kirjoitettu. Se ei mainitse kertaakaan isää ja äidin kerran, silloinkin äidin oikeutena synnytyksen jälkeiseen terveydenhuoltoon. Vanhemmuuden määritelmä on muutakin kuin biologista ja se on ihan päivänselvää myös esimerkiksi meidän lainsäädännössämme.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #111

Jos katsot aiemmassa kommentissani (113) linkkaamani dokumentin, huomaat että lasta ei pitäisi tieten tahtoen erottaa toisesta biologisesta vanhemmastaan tarkoituksellisesti, aikuisten tietoisilla päätöksillä jo ennen lapsen alullepanoa. Tämä on täysin eri asia kuin jos lapsi on annettava adoptioon, tai jos vanhemmille tulee ero. Kansalaisia tulisi ohjata eettisesti kestäviin käyttäytymismalleihin, joissa ihmisoikeudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien osapuolten kannalta, mutta erityisesti lasten kannalta. Olen perustellut kantaani tarkemmin täällä jos kiinnostaa:

Kommentti 12:
http://janikatakatalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219...

Kommentti 14:
http://janikatakatalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219...

Kommentti 15:
http://janikatakatalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219...

Kommentti 16:
http://janikatakatalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219...

Kommentti 17:
http://janikatakatalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219...

Kommentti 18:
http://janikatakatalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219...

Kommentti 19:
http://janikatakatalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219...

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #115

Tiedätkö voin ihan rehellisesti sanoa jo näiden kommenttiesi perusteella, että ei muuten kiinnosta.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #121

Timo Kilpiäinen kirjoitti 5.7.2016 22:04: "Tiedätkö voin ihan rehellisesti sanoa jo näiden kommenttiesi perusteella, että ei muuten kiinnosta."

Timo Kilpiäinen, kerro ihmeessä kaikille, mikä sinua ei kiinnosta ja miksi se ei kiinnosta sinua.
Kiitos Timo Kilpiäinen, jo etukäteen.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #128

Ei kiinnosta lukea tuon kommentoijan tekstejä.

Vastasin hänen kommenttiinsa, jossa hän luetteli ison liudan omia blogikirjoituksiaan, jotka kuulemma tukisivat omaa argumenttiaan. Hän laittoi ne siihen ja totesi "Jos kiinnostaa"

Nähtyäni ja luettuani hänen kommenttinsa totesin siihen hyvin yksinkertaisesti, että ei kiinnosta. Aika selkeä tuo kommentti oli. Ei siinä ollut mitään epäselvää.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #111

Timo Kilpiäinen kirjoitti 5.7.2016 20:25: ”Olen sitä mieltä, että lapsella on oikeus vanhempiin olivat he sitten biologisia tai vaikkapa adoptiovanhempia.”

Höh! Miten opettaja kirjoittaakin noin itsestään selvää asiaa! Tietysti jokaisella lapsella on ”oikeus vanhempiinsa” (saada olla vanhempiensa hoidettavana) olivat he sitten biologisia tai vaikkapa adoptiovanhempia!
Olisi tyhmää edes ajatella muuta vaihtoehtoa!

Mutta: Jokaisella maailmaan syntyvällä lapsella on (lapselle kuuluu) luontainen/synnynnäinen oikeus saada olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana koko lapsuuden ajan.
Jos tuo oikeus ei syystä tai toisesta toteudu, niin tietysti lapsella on oikeus (esim. adoptoituna) saada olla muiden aikuisten (kuin biologisen isänsä ja äitinsä) yhdessä hoidettavana koko lapsuuden ajan.

Jos aikuinen tarkoituksellisesti toimii niin, että jokaiselle maailmaan syntyvälle lapsella kuuluva luontainen/synnynnäinen oikeus saada olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana koko lapsuuden ajan ei lapsen kohdalla toteudu, niin siinä tapauksessa kyseinen aikuinen toimii väärin ko. lasta kohtaan!

Tosiasia: Kahden miehen hoidettavana ja toisaalta kahden naisen hoidettavana olevan lapsen kohdalla tuo lapsen oikeus ei voi milloinkaan toteutua!

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #118

Lapsen oikeus on olla rakastettu, hyväksytty, arvostettu ja kaikkea tätä omana itsenään. Missään ei lue, että tämän oikeuden täyttymiseen pitäisi olla kaksi eri sukupuolta omaavaa vanhempaa.

Opettajan piti kirjoittaa itsestään selvä asia, koska kommentoija ei sitä osannut ymmärtää. Ihan niin kuin tässäkin pitää toistaa itsestäänselvyyksiä, koska kommentoija ei ymmärrä niitä.

Tosiasia: Viimeinen kappaleesi on roskaa.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #119

Timo Kilpiäinen kirjoitti 5.7.2016 22:01: ”Tosiasia: Viimeinen kappaleesi on roskaa.”
Timo Kilpiäinen, kerro mikä tuossa tarkoittamasi teksti on mielestäsi roskaa ja mihin tosiasiaan perustuen se on mielestäsi roskaa.
Kiitos jo etukäteen.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #129

Kuten jo kirjoitin aiemmin voit löytää vastaukset kysymyksiisi muiden copypastettujen kommenttiesi kohdista erinäisistä blogiteksteistä.

Minä en jaksa vängätä ihmisen kanssa, jonka pääasiallinen kommentointitapa on kopioida latteuksia ja typeryyksiä tekstistä toiseen.

Juha Kuittinen Vastaus kommenttiin #129

Ei pysty vastaamaan, koska siinä selkeästi kumotaan lapsen oikeus isään ja äitiin aikuisten mielihalujen perusteella.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #111

"Mitä tulee tuohon lasten oikeuksien sopimukseen, jos se olisi ilmiselvää, että sillä tarkotettaisiin biologisia vanhempia se olisi siihen myös kirjoitettu. Se ei mainitse kertaakaan isää ja äidin kerran, silloinkin äidin oikeutena synnytyksen jälkeiseen terveydenhuoltoon. Vanhemmuuden määritelmä on muutakin kuin biologista ja se on ihan päivänselvää myös esimerkiksi meidän lainsäädännössämme."

----

Ei ei ei. Nyt tarvitaan perus-sisälukutaitoa ja logiikkaa. Mitä mielestäsi tarkoittaa, että lapsella tulee olla oikeus TUNTEA vanhempansa? Siis tuntea ketkä?

Ja "kasvaa HEIDÄN hoidossaan." Siis keiden hoidossa lapsella tulee ensisijaisesti ja mikäli mahdollista olla oikeus kasvaa?

Voitko vääntää tämän sellaiseksi, että se voi tarkoittaa aivan ketä tahansa "rakastavaa ja vastuullista aikuista"?? Sana "heidän" viittaa siihen, että kyse ei ole kenestä tahansa vaan tietyistä ihmisistä.

Jos kyse olisi kenestä tahansa, teksti olisi tietenkin muotoiltu siten, että lapsella tulee olla oikeus rakastaviin ja vastuullisiin huoltajiin. Ei puhuttaisi mitään "heistä" viitaten eksakteihin henkilöihin tai puhuta oikeudesta "tuntea" heidät.

Adoptiovanhemmuudessa tämä oikeus kasvaa vanhempiensa hoidossa ei toteudu, jolloin oleelliseksi tulee tarkennus: "mikäli mahdollista." Adoptio on silloin järjestely, jossa lapsen menetys (omat vanhemmat) paikataan niin hyvin kuin mahdollista.

Nyt oikeasti, ole rehellinen siinä mitä luet.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #167

Kyllä se tarkoittaa tiettyjä ihmisiä.

Lapsen vanhempia.

Niiden vanhempien ei tarvitse olla biologisia vanhempia.

He voivat olla adoptiovanhempia, sijaisvanhempia, uusioperheen vanhempia.

Siinä oleppa hyvä rautalangasta väännetty.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #167

"Tuntea vanhempansa ja kasvaa heidän hoidossaan." Heidän viittaa nimenomaan sanaan vanhemmat. Mikäli tahdottaisiin korostaa biologisia vanhempia, olisi teksti pitänyt muotoilla tarkasti, esimerkiksi lisäämällä sanan biologinen tuonne joukkoon ;)

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Sitä paitsi, voiko kukaan toisten puolesta väittää etteikö geneettisillä siteillä olisi merkitystä? Kannattaa katsoa tämä dokumentti: https://www.youtube.com/embed/fFd94VE--8g

Timo Lehtonen

Suvi Tarkkanen kirjoitti 5.7.2016 17:58: ”Oppaaseen tulisi lisätä myös, että kaikilla meillä on oikeus molempiin, kahta eri sukupuolta oleviin biologisiin vanhempiimme tasapuolisesti.”
Timo Kilpiäinen kirjoitti 5.7.2016 19:47: ”Missään ei tällaista oikeutta ole olemassa muutenkaan, joten en ymmärrä, miksi se pitäisi olla oppaassa.”

Kysymys Timo Kilpiäiselle: Mihin tosiasiaan perustuvaan seikkaan perustuen olet sitä mieltä, että jokaisella maailmaan syntyvällä lapsella ei mielestäsi ole (ettei lapselle kuulu) luontaista/synnynnäistä oikeutta saada olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana koko lapsuuden ajan?

synnynnäinen: syntymästä saakka ollut; myötäsyntyinen, luontainen (hankitun, hankinnaisen, opitun vastakohtana).
luontainen: luonnollinen, luonnonmukainen, luonnon; synnynnäinen.

Mitään ihmisen synnynnäistä oikeutta ei voi kukaan milloinkaan ottaa keltään henkilöltä pois. Jos minkä tahansa synnynnäisen oikeuden tarkoittama asia ei käytännössä syystä tai toisesta toteudu jonkun henkilön kohdalla ollenkaan tai se ei toteudu kaiken aikaa, se ei poista oikeuden olemassaoloa. Kyseinen oikeus säilyy henkilöllä kaiken aikaa (vrt. ihmisen oikeus omaan omaisuuteensa ei katoa, jos se varastetaan).

Solmittuun sopimukseen perustuvan jonkin oikeuden olemassa olo päättyy, kun sopimuksen voimassa olo päättyy, mutta lapsella olevan minkään synnynnäisen oikeuden olemassa olo ei milloinkaan pääty lapsen lapsuusiän aikana.

On tärkeää ymmärtää mikä merkitysero on ihmisellä olevalla oikeudella ja kyseistä oikeutta koskevan asian käytännön toteutumisella.

Jokaiselle syntyvälle lapselle kuuluvan luontaisen oikeuden olemassaolo olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana on pääteltävissä tavallista tervettä arkijärkeä käyttäen.
Asian ymmärtää parhaiten, kun tuota lapsen oikeutta ajattelee nimenomaan vastasyntyneen lapsen näkökulmasta.

Kuvittele vastasyntyneen yksittäisen lapsen näkökulmasta tilanne, jossa hän on synnytyslaitoksella yhdessä muiden vastasyntyneiden lasten ja lasten äitien kanssa. Tuolla yksittäisellä lapsella on luontainen oikeus päästä synnytyslaitoksella olevien vastasyntyneiden lasten äitien joukosta juuri sen äidin hoidettavaksi, joka hänet synnytti maailmaan. Tuolla lapsella on oikeus saada noista äideistä biologisen äitinsä äidinmaitoa ravinnokseen. Tuota lasta kohtaan tehtäisiin suuri vääryys, jos synnytyslaitoksella olevien vastasyntyneiden lasten äidit sopisivat keskenään, että kyseistä lasta alkaisi imettää ja hoitaa äideistä joku muu kuin se, joka hänet synnytti (edellyttäen, että myös lapsen biologinen äiti on kykenevä imettämään ja hoitamaan omaa lastaan).

Lapsen näkökulmasta asiaa ajateltuna lapsen biologisella isällä ja äidillä on moraalinen velvollisuus hoitaa yhdessä heidän sukusoluistaan syntynyttä yhteistä lasta.

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirjan tekstin sanoma tukevat hyvin näkemystä, että jokaisella lapsella on synnynnäinen (luontainen) oikeus saada olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana koko lapsuuden ajan.

Vaikka YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista 7 artiklan kohdan 1 tekstissä (Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen, ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan) käytetään ilmausta vanhemmat eikä mainita biologisia vanhempia, niin tervettä arkijärkeä käyttäen on helposti tajuttavissa, että asiassa tarkoitetaan nimenomaan lapsen omia biologisia vanhempia (biologista isää ja äitiä). Kyseessä on niin itsestään selvä asia, ettei siitä ole tarvinnut edes tehdä kirjausta YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista.

Jos YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista 7 artiklan kohdan 1 tekstissä vanhemmilla tarkoitettaisiin kaikkia mahdollisia lapsen ”vanhempia” (esim. juridinen vanhempi, sosiaalinen vanhempi), niin mihin perustuen sopimukseen olisi ollut edes tarve kirjoittaa seuraavaa: ”oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan?

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #114

Oli sen verran tutun oloista tekstiä, että oli pakko tarkistaa.

Ja Copypastellahan sinä näköjään näitä vastauksiasi tänne heittelet. Samaa roskaa kerrasta toiseen, joten sen sijaan, että jaksaisin vängätä niin voinkin kertoa, että mene lukemaan vaikka kommenttiketjut aiemmista postauksista, joihin olet kommentoinut näillä samoilla sanasta sanaan toistetuilla tyhjillä argumenteilla.

Sieltä voit löytää meikäläisenkin vastauksia.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

"Oppaaseen tulisi lisätä myös, että kaikilla meillä on oikeus molempiin, kahta eri sukupuolta oleviin biologisiin vanhempiimme tasapuolisesti."

Juuri niin, pitäähän koulun huolehtia että oppilaalla on molemmat vanhemmat kotona. Toivottavaa olisi että edes se toinen huolehtiva huoltaja kotona löytyisi lastaan katsomassa mutta liian usein ei häntäkään tahdo mistään löytyä ja keinoksi tulee silloin tehdä LASU

Pitäisi varmaan lakiin kirjoittaa, että eroaminen on rangaistava teko. Tuo opas ei vei keneltäkää lapselta hänen vanhempiaan.
Ja tasa-arvo suunnitelmia on jo kouluissa aiemminkin tehty, eikä ne ole maailmaa mihinkään silloinkaan kaataneet, eikä tee sitä nytkään varsinkaan kun sitä tehdään oppilaiden/opiskelijoiden kanssa yhdessä.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Kommentissa 125 Juha Salmi kirjoitti mm: "Juuri niin, pitäähän koulun huolehtia että oppilaalla on molemmat vanhemmat kotona. ... Pitäisi varmaan lakiin kirjoittaa, että eroaminen on rangaistava teko. Tuo opas ei vei keneltäkää lapselta hänen vanhempiaan."

Jaahas, taas tahallista väärinymmärtämistä :(
Kommentissani 103 oli tietenkin kysymys ennaltaehkäisevästä toiminnasta, mikä näyttää olevan oppaan tarkoituksena muutenkin. Miksi ei siis kohdistettaisi tätä koskemaan laajemminkin kansalaisten hyvinvointia muutenkin kuin lähinnä vain sukupuoli-identiteetin osa-alueelle? Ei siis ollut tarkoitus lähteä osoittamaan kenenkään nykyistä perhetilannetta sormella, vaan kysymys oli opiskelijoiden tulevasta parinvalintakäyttäytymisestä ja perhesuunnittelusta.

Ei toki olisi pahitteeksi pyrkiä ennaltaehkäisemään myös eroja, käymällä oppilaiden kanssa läpi seikkoja joita itse kunkin kannattaisi parinvalinnassaan ottaa huomioon jotta päädyttäisiin todennäköisimmin pysyvään, ehyeen parisuhteeseen. Tästäkin nimittäin löytyy tutkimustietoa, todisteena vaikkapa tv-sarja Ensitreffit alttarilla. Sarjassa esiintyneiden psykologien kautta opettajat varmasti saisivat tarvittavaa materiaalia käyttöönsä aihepiiriin liittyen.

Miksemme pyrkisi tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa kaikki saisivat lähtökohtaisesti yhdenvertaiset lähtökohdat elämälleen ja identiteettinsä kehitykselle saamalla kasvaa ehyessä perheessä ja verisukulaistensa parissa (= heteroydinperhe tai apilaperhe), eli perhepiirissä jonka tasa-arvokiintiössä on paikat vähintään yhdelle miehelle ja vähintään yhdelle naiselle (= lapsen geneettiset vanhemmat)? Eikö kyseinen opas nimensä perusteella olisi oikea foorumi kaikenlaiselle tasa-arvon tavoitetta tukevalle agendalle? Ainakin omasta mielestäni anti on liian suppea jos tasa-arvoa käsitellään lähinnä vain sukupuoli-identiteetin näkökulmasta. Identiteetti kun koostuu paljon muustakin kuin vain sukupuoli-identiteetistä. Ehyen identiteetin omaavilla kansalaisilla on myös paremmat lähtökohdat ja kompetenssit rakentaa yhteiskuntaamme entistä tasa-arvoisempaan suuntaan.

Käyttäjän SakariJSaarilahti kuva
Sakari Saarilahti

En ota tässä kantaa itse substanssiin, blogissa mainitun kantelun sisältöön.

Kuitenkin.

Arvon blogisti ilmoittaa jo blogitekstinsä alkuriveillä, ettei hän ole valitettavasti itse lukenut kansanedustaja Laukkasen oikeuskanslerille tekemää valitusta. Kantelusta kirjoitettu perustuu siten YLE :n aiheesta uutisoimaan materiaaliin. Blogisti kuitenkin lisää varmuuden vuoksi jo johdantoonsa arvion, jonka mukaan kantelu (jota hän ei lukenut, ennen bloginsa julkaisua) on täyttä roskaa. Muutenhan blogitekstin tarkoitus saattaisi jäisi lukijalle epäselväksi tai tulla aivan kokonaan väärinymmärretyksi.

Naurattaa.

Toki blogistin tavoitteena on herättää pahennusta kantelun laatinutta tahoa vastaan ja paradoksaalisesti samalla kerätä huomiota omaa henkilöään kohtaan. Somen tulo politiikkaan kun on avannut huomiotalouden taivaanportit ja suorastaan maanisen innon vallassa kaikki kynnelle kykenevät yrittävät saada edes ripauksen julkisuutta osakseen.

Hmmm…

Ja Uusi Suomi nostaa tämän blogin poimintojensa joukkoon.

Blogisti ei sentään Outi Alanko-Kahiluodon tavoin kertonut perustaneensa arvioitaan lukijoiltaan saamiinsa sähköposteihin, vaan YLEN toimittajan luotettavaan tekstiin. Kiitos siitä.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Voin allekirjoittaa KAIKEN blogissani yhä myös luettuani kyseisen kantelun.

Ei siis syytä nauraa.

Olli Nurmi

Siis koko kanteluhan oli ihan turha? Täysin asian vierestä eikä kantelija ole ymmärtänyt edes mistä puhuu?

Kari Vannemaa

Laukkanen nostaa profiiliaan hihhulipiireissä ja varmistaa itselleen jatkopaikkaa eduskunnassa. Ei kai tuolla kantelulla mitään muuta virkaa ole?

Käyttäjän KalervoNiementaus kuva
Kalervo Niementaus

Itse enempi mies/nainen-kannalla, mutta toki hyväksyn jos joku itsensä toisenlaiseksi tuntee. Sen korostaminen ja esiin tuominen kuitenkin mielestäni väärin, kun tapahtuu lasten ja nuorten kanssa. Eikä taida olla ainakaan koulun tehtävä. Pidetään siis vaan ne pojille/tytöille-kyltit niissä vessojen ovissa ja annetaan poikien leikkiä autoilla halutessaan.

PS jo (ainakin)toinen "opettaja" täällä Usarissa, jolta itse ottaisin oikeudet ammatinharjoittamiseen pois..sen verta vahvoja mielipiteitä ja mielestäni mennään jo aika äärimmäisyyksiin. Tällaista kun "tuputetaan" jossain ala-asteella, niin ei taida hyvä seurata.
PS2 hupaisana yksityiskohtana, että "typeräksi" kommentoitiin noin 10kunta vastapuolen kommenttia, samoin lemppariksi tuntuisi tulleen "roskaa". Way to go. Suomi nousuun.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Olet tervetullut koska tahansa seuraamaan opetustani ja katsomaan kuinka paljon tuputan kyseisiä asioita.

Tuputan niitä ihan yhtä paljon kuin meidän roskakuski tuputtaa näkemyksiään tai meidän kaupan myyjä tai poliisi asioidessani tuolla Kilossa.

Tuputan niitä ihan yhtä paljon oppilaille kuin ensihoitaja tuputtaa hoidettavalle.

Tuputan niitä saman verran kuin tuputtaa käräjäoikeuden tuomari syytetylle.

Tuputan niitä ihan yhtä paljon kuin bussinkuljettaja, siivooja, toimitusjohtaja tai paperityöntekijä.

Jos koet blogitekstini jonkinlaisina ammattini esteinä niin siitä vaan tekemään jotain virallista kantelua. Anna mennä. Katsotaan mitä tapahtuu.

Ja kyllä, sanon kommentteja typeriksi, jos ne ovat sellaisia. Kyllä.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Lisäksi otan mielelläni vastaan sen, mikä mielipiteissäni on äärimmäisyyksiin menevää? Ihan noin mielenkiinnosta?

Käyttäjän JoriNieminen kuva
Jori Nieminen

Asiallinen ja perusteltu artikkeli Kilpeläiseltä. Vaikka en olisi huolissani Laukkasen kantelusta. Ei tule menemään läpi. KD:llä on tapana tehtailla tämän tapasia aina silloin tällöin, jotta ihmiset muistaisivat että he ovat ylipäänsä olemassa. Ihmettelen vain että he aina hyökkäävät
homoja / lesboja vastaan. Missä viipyvät lakialoitteet orjuuden sallimisesta, naispappeuden kieltämisestä, moniavioisuuden sallimisesta, isän oikeudesta tappaa niskoitteleva esikoinen, aviorikkojen kuoleman tuomio jne, jne? Kaikille näille löytyy oikeutus Raamatusta.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Kiitos kommentista. Täytyy myös myöntää, etten itsekään usko kantelun poikivan muuta kuin oikeuskanslerin viraston ihmisten huokauksia työajan tuhlaamisesta.

Noista vaihtoehtoisista teemoista naispappeuden kieltäminen saattaisi olla muuten oikeasti jopa jonkun ehdokkaan listoilla. Olisihan toisaalta raikasta nähdä uskovainen, joka oikeasti on sitä mieltä, että raamatusta ei voi poimia vain haluamiaan kohtia. Katsoisin ainakin Ylen vaalivideon kyseisestä ehdokkaasta :)

Arto Jääskeläinen

Kirjoitusta leimaa täydellinen välinpitämättömyys mitä oikeasti kantelussa lukee ja siinä keksitään omasta päästä lukemattomia väärennöksiä asioista joita sitten innolla kommentoidaan. Edes otsikko ei ole totuudenmukainen vaan poliittinen valhe.

1) Lainaus: " Mitä tulee oppaan sisältämään käsitykseen sukupuolen moninaisuudesta, myös meidän lakimme tuntee esimerkiksi transseksuaalisuuden..."

Ei transseksuaalisuus todista että eri sukupuolia olisi olemassa muuta kuin kaksi kappaletta. Transseksuaalinen on elimellisesti terve, joko nainen tai mies joka kokee ristikkäisyyttä identiteettinsä ja sukupuolensa välillä.

2) Perustuu väärään kuvaan transseksuaalisuudesta kohdassa yksi. Laukkanen on ihan oikeassa että sukupuolia pyritään hämärtämään kuten olemme jo voineet lukea kun puhutaan jostain hatusta vedetystä "sukupuolen moninaisuudesta" vaikka eri sukupuolia on vain kaksi.

3) Ei osoita keskittymistä olennaiseen.

4) Lainaus: "Kärjistettynä kansanedustajan mielestä siis voitaisiin koulussa jättää täysin huomiotta esimerkiksi kiusaaminen..."

Täysin perättömiä väittämiä ja yrität laittaa ne jonkun muun sanomiksi.
Mitä tulee eturyhmien sanoman syöttämiseen kouluopetuksessa, se pitää paikkansa:

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Opetushallitus on valjastanut tasa-arvo-oppaalla itsensä eturyhmien ohjelman julistajaksi.

5) Häirintä voi olla esimerkiksi sitä että yleisratkaisuna nuoren mihin tahansa ongelmaan aletaan tarjota "voisitkohan sinä olla seksuaalisesti poikkeava ?" eli halutaan hämmentää nuoren identiteettiä. Seta haluaa myös ruokkia poikkeavuuksien syntymistä eli suorasukaisemmin ilmaistuna, tyrkyttää homoutta. Asia Setaan liittyen ei ole pelkästään tuo Tasa-arvo-opas vaan Seta toimittaa karkeampaa homoutta edistävää materiaalia suoraan kouluille.
Laukkasen huoli lapsen identiteetin manipuloinnista lapsen ollessa identiteetin kehityksen kannalta herkässä iässä on aiheellinen.

6) Olisi asiallista lukea kantelu ensin niin et kirjoittaisi asiattomuuksia. Siellä lukee näin:

"Oppaassa rohkaistaan kaikkia opettajia olemaan ”sukupuolitietoinen opettaja” (s 13, 18),
joka tunnistaa lapsen seksuaalisen taipumuksen ja osaa tukea sitä.
Mikäli esimerkiksi opettaja kenties edistyksellisesti toimiakseen omaksuu oppaassa esitetyn käsityksen, hän
voi oppaan rohkaisemana alkaa etsiä oppilaistaan arvionsa mukaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvia lapsia. Mikäli opettaja ilmaisee yhtään millään tavalla, että pitää jotakin lasta seksuaalisesti poikkeavana, kyse on lapseen kohdistuvasta
sukupuolisesta häirinnästä, joka vaarantaa lapsen seksuaalisen kehityksen.
Lapsen seksuaalisuuden määritteleminen ei millään tavalla kuulu peruskoulun tai opettajan
tehtäviin eikä oppaan tule tällaiseen rohkaista. Koulun ei pidä puuttua lapsen
sukupuoliseen kehitykseen. Sen sijaan häirintään ja
syrjintään on puututtava tehokkaasti. "

7) Taas täysin perättömiä etkä ilmeisesti (jälleen) vaivautunut lukemaan mitä kantelussa oikeasti oli sanottu:

"Koulun ei pidä puuttua lapsen sukupuoliseen kehitykseen. Sen sijaan häirintään ja
syrjintään on puututtava tehokkaasti. Aikuisen havainto ja käsitykset lapsen sukupuolisesta kehityksestä voivat olla täysin vääriä ja niitä voivat ohjata aikuisen oma seksuaalinen suuntautuneisuus ja kokemukset.
Yksityiskohtainen sukupuolivähemmistöjen luokittelu ja seksuaalisen suuntauksen arviointi on aikuisten maailmaa ja kuuluu tiettyjen eturyhmien agendaan, ei lasten maailmaan.
Koulun ja opettajien ei pidä tavoitella tällaista lasten luokittelemista."

Täällä on kantelun teksti:

http://www.kd.fi/files/2016/07/Oikeuskanslerille-k...

-----

Blogi on oiva esimerkki siitä miten Vihreät usein kirjoittavat asioista ja missä määrin asioihin on oikeasti syvennytty ennen kuin kirjoitetaan.

Ymmärrän toki että kirjoittaja on yksittäinen Vihreiden edustaja/kannattaja eikä sitä kantelua tarvitse lukea ellei ole aikomustakaan kirjoittaa totuudenmukaista tekstiä asiassa pysyen.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Hei ja kiitos kommentista.

Jos jaksoit lukea blogin ihan alusta niin kerron siellä sen pohjaavan ylen uutiseen, koska en ollut saanut käsiini kantelun tekstiä.

Kommenteissa kerron lukeneeni kantelun ja olen silti jokaisen sanan takana omasta blogitekstistäni.

Joten ole hyvä. Olen kantelun luettuanikin täysin samaa mieltä kuin Ylen uutisen perusteella. Laukkasen kantelu on asiaton, loukkaava, typerä ja turha.

Toivottavasti tämä selvitti kantani myös näin kantelun luettuani.

Käyttäjän AleksiRinne kuva
Aleksi Rinne

Hei.
Toimin rehtorina Lahden kristillisessä koulussa ja laadin juuri oppimistehtävää, johon tulee oppilaille lähteiksi Laukkasen kantelu, OPH:n opas ja vastanäkemyksenä Sinun kirjoitelmasi, jossa argumentoit Laukkasen näkemyksiä vastaan. Olisin toivonut sinun saaneen käsiisi itse kantelun, sillä argumentointisi on varmasti vaikeutunut sen perustuessa pelkästään lyhyeen yle-uutisointiin 5s mittaisesta Laukkasen kantelusta.

Vastineessasi et mielestäni huomioi sitä, että OPH:n viimeisimmät dokumentit "Tasa-arvotyö on taitolaji" ja myös tältä osin Opetussuunnitelman perusteet ("Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 käytetty käsite ”sukupuolen moninaisuus” pitää sisällään kaikki sukupuolet ja sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen ilmentämisen muodot") ovat nykyisen lainsäädännön vastaisia. On selvää, että SETA ja tietyt muut etujärjestöt työstävät seuraavaksi tuota lainsäädäntöä uuteen uskoon, mutta puhun nykylainsäädännöstä. Opetussuunnitelmassa sukupuotlen moninaisuus kuitataan ihan vain kevyesti, mutta jälkikäteen laadittu Tasa-arvotyö on taitolaji avaa käsitteen (eli myös OPS-perusteiden tekstin siltä osin) lainvastaisesti.

Millä perusteella määräytyy asevelvollisuus (jonka voi kuitata siviilipalveluksella jne...)? Siis itse velvollisuus - se perustuu sukupuoleen, ei kokemukseen omasta sukupuolesta.

Suomen nykylainsäädäntö yksinkertaisesti on läpeensä sukupuolitietoista: on mies- ja naissukupuolet. Kaikki muut ovat identieteettejä ja lisänä tuoreimpana tuo sukupuolen vaihdokseen tehty täsmennys asetuksessa.

Sinullakin sotkeutuu sukupuoli- ja sukupuoli-identiteettikäsitteet: "Esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan parlamentti ovat antaneet päätöslauselmat, joissa tuetaan ja hyväksytään transseksuaalisuus ja erilaiset seksuaali-IDENTITEETIT osaksi loukkaamattomia ihmisoikeuksia. Suomi on myös allekirjoittanut esimerkiksi molemmat näistä päätöslauselmista."
Aivan, hyväksytään monenlaiset "identiteetit", ei moninaisia SUKUPUOLIA.

Koulutukseltani olen biologian, terveystiedon ja maantiedon aineopettaja. Biologiselta puolelta sukupuolten lukumäärä on mielestäni aika selvä kromosomeista alkaen. Asian toki voi ajaa sivuraiteelle toteamalla - oikeutetusti - että esim. n. 1/20000 naisesta syntyy xxy-kromosomisarjalla, kuten Etelä-Afrikkalainen mm-juoksija Semeniya tuoreimpana uutiskynnyksen ylittäneenä tapauksena osoittaa. Kuitenkin esim. sukupuolenvaihdosleikkauksien tekeminen perustuu kokemukseen seksuaali-identiteetistä, leikkaukseen ei edellytetä jotain em. kaltaista kromosomitutkimusta tai muuta näyttöä.

Omassa opetuksessa aiemmassa ja nykyisessä työssäni olen käyttänyt ja käytän tästedeskin seuraavia perusperiaatteita:
- sukupuolia on kaksi, mutta sukupuoli-identiteettejä ja -suuntautumisia on useita. Tämän tukena on vahvasti lainsäädäntö (kuten em. asevelvollisuusesimerkki osoittaa).
- sukupuolen voi VAIHTAA kirurgisesti + hormonihoidoin, mutta en käytä käsitettä "sukupuolenkorjausleikkaus". Käsitteiden valinta on vallankäyttöä ja en vain lähde mukaan nykysuuntaukseen, jossa sukupuolen vaihdos hämärretään "korjaamiseksi". Tervetuloa Aluehallintovirastovalitukset opetuksestani, antaa tulla vaan.

jne.

Laukkasen valituksessa on monia oivaltavia pointteja. Pidän erityisesti tästä: "opas unohtaa mainita, että sukupuoli-identiteetin mukaisesta ilmaisusta on kyse myös silloin, kun tyttö ilmaisee itseään tyttömäisesti ja poika poikamaisesti."

Mitä Laukkasen argumentteihin tulee häirinnästä, ne ovat mielestäni valideja. Mihin OPH:n opas oikeasti ohjaa? Alakoululainen Ville innostuu tauolla nukeista ja kokeilee saako hiuksensa poninhännälle. Tuleeko "sukupuolitietoisen opettajan" (OPH:n oppaan käyttämä käsite) poimia tästä jotain vihjettä ja alkaa tukemaan suuntausta, kuten oppaan s. 13 ja 18 kehoitetaan? Mitä tämä "suuntauksen tukeminen" sitten käytännössä olisi? Sitäkö, että Merja-opettaja ruokapöytäkeskustelussaan kysäisee ohimennen Villeltä, että "Näin ihan TYTTÖJEN KESKEN, mitä olet mieltä siitä, että...?" Sukupuolen tukeminen viittaa aktiiviseen toimintaan. Kuvaile minulle yksikin aktiivinen teko, joka EI olisi luonteeltaan seksuaalista häirintää.

Koulumme lähtee siitä, että puutumme häirintään, siihen tasa-arvolainsäädäntö ja lain henki velvoittaa ja ohjaa. En yksinkertaisesti noteeraa sukupuoli-käsitteen väärinkäyttöä, sillä pidän sitä vain jatkumona muiden seksuaalisuuden käsitteisiin kajoamisena. Seuraan surullisena ruotsin kieleen rantautuneen "hen"-käsitteen leviämistä (siis lisänä han ja hon -sanoille).

Olen vahvasti eri mieltä kirjoituksesi alun ja lopun yliolkaisesta heitosta, jonka mukaan Laukkasen kantelu on roskaa. Toivon saavasi kantelun käsiisi, jotta voit tarkastella Laukkasen argumentointia sellaisenaan, aivan kuten minä sain tarkastella sinun argumentointiasi ilman välikäsiä.

Toivotan mukavaa syksyn jatkoa ja kiitän näkökulmistasi!

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Hei.

Kuten kommenteissa totesin, olen lukenut myös itse kantelun ja myös tuon oppaan ja seison jokaikisen sanan ja lauseen takana, jotka tähän kyseiseen vastineeseen olen kirjoittanut.

Mielelläni silti otan kommentit vastaan ja ehdottomasti haluaisin nähdä tuon teidän kirjoitustehtävän. Monilukutaidollinen harjoitus nettikirjoituksista kuulostaa oikeasti hienolta ajatukselta.

Toimituksen poiminnat